72037. lajstromszámú szabadalom • Gázgenerátor, melyben a tüzelőanyagot nagy hőfokú gázáram bontja szét

Megfeilent 1918. évi május hó »4-én. MAGY. SZABADALMI m HIVATAL 'O 7^037. s? á,ua. M/e. OSZTÁLY. v ! .. 1 Gázgenerátor, melyben a tüzelőanyagot nagy hőíoká gázáram bontja ezét. SIEMENS FRIGYES MAGÁNMÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 m^ns hó 14-ikfr. Történt már kísérlet gázgenerátorokban , a tüzelőanyagnak, nagy hőfokú, egyenlő irányban haladó gázárammal való szét­bontására. E kísérletek siker e-mind azon' múlt, hogy eme gázáram fölhevítése nem volt eléggé gazdaságos és hogy a gázt vagy külön telepen kellett hevíteni, vagy hogy ha e munkáit magában a gázgenerátorban végezték, az üzemmenet meg volt szakítva. K jelen találmánnyal ezt a föladatot, amellyel eldigelé sikertelenül próbálkoz­tak, úgy oldjuk meg, hogy e szétbontás céljából bevezetett forró gázáramot köz­vetlenül a gőzgenerátorban vagy közvetve általa hevítjük és hogy e célra magában á gázgenerátorban képződő gázok egv részét használjuk föl. Az ehhez szükséges bő­ütvitelrie tetszőlegesen kiképezett, a hőt kicserélő szerkezetet használunk. E célra a regeneratív előmelegítés a legcélszerűbb. A gázgenerátort eszerint két nyílással látjuk el, amelyek a szétbontó gáz beveze­tésére és az előmelegítésre szánt gázrész elvezetésére szolgálnak; az előmelegítésre szolgáló gázt célszerűen a gázgenerátor legforróbb helyéről vonjuk el. Az ekkép elért előny abban rejlik, hogy a szétbontó gáz előmelegítésére oly gáz szolgál, mely egyrészt nem tartalmaz értékes kátrányom kát és olajokat, amelyek a gázgenerátor fölső végén nyert gázban foglaltatnak s amely gáz másrészt nagy hőfoka végett nagy előmelegítő hőfok létesítésére alkal- • maz. Ez otóból az elégési levegő nagymérvű, előmelegítéséről is lemondhatunk. A regenerátorokat célszerűen úgy ren* dezzük el, hogy ezek maguk, vagy pedig •a hozzájuk vezető járatok a hő egy résziét a gázgenerátor falain keresztül leadják. Eképen a tüzelőanyagnak belső gázzal való hevítését a tüzelőanyagnak a retoita falán keresztül való' ismert hevítésével egészít­hetjük ki., A csatolt rajzon a találmány tárgyának kiviteli (alakját tüntettük fel, amelynek üzéme a következő: (a) a gázgenerátor aknája., amelybe, a tüzelőanyagot ismert módon a fölső vé­gén, töltő szekrényen át adagoljuk, (b) és (c) egy-egy nyílás, melyek fölváltva a forró szétbontó gjlz bevezetésére és a gáz­generátorban képződő gáz előmelegítő ré­szének kibocsátására szolgálnak. A szét­bontó gáz a nyíl irányában lép a forró (h) regenátorba, itt nagy hőfokra hevítte­tik és az (i) akhári keresztül a (b) beve­zetőnyíláshoz Jjut. A gázgenerátorban a: szétbontó gáz széjjel oszlik; egy része a

Next

/
Thumbnails
Contents