72035. lajstromszámú szabadalom • Formázó és magkészítőgép

Megjelent 1918. évi május hő 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 720B5. szám xil/e. OSZTÁLY. Formázó és magkészítő gép. NEMES SZABÓ JENŐ FÓÖNTÓMESTER MOSONBAN. A bejelentés napja 1917 íebroir hó 3-ika. A jelen találmány formázó (öntőforma­készítő) és formamagkészítö gépre vonat­kozik, mely az eddigi ilyen gépektől egy­szerűségében, olcsóságában, emellett na­gyobb Vnunkaképességében és kisebb üzemköltségében különbözik. Továbbá előnye, hogy könnyen hordozható, úgy hogy az öntöműhelyben bárhol fölállít­ható. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyein: az 1. ábra annak oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete és a 3. ábra az 1. ábrára merőleges oldalné­zete, míg a 4. és 5. ábra egy részletének nagyabb léptékű metszete két helyzetében. A gép az esetleg kerekeken gördíthető (1) állványban ágyazott és (2) kézi for-. gattyúval forgatható (3) vízszintes ten­gelyből és az ezzel, valamint az állvány­nyal az alább leírt módon összeköttetés­ben álló további alkatrészekből áll. A (3) tengely a (4) üreges dugattyú függélyes hasitékán megy lazán keresztül és a du­gattyú belsejéhen (5) forgattyúval van fölszerelve (4.,. 5. ábrák), melybe az alsó végével a dugattyú (6) kereszticsapjához erősített (7) görbe hajtórúd kapaszkodik. A dugattyú az állványhoz erősített (8) gyűrűben mozog föl és le és fölső részén (9)- lemezt hord, melyre négy, a forma­szekrény fölvételére való (10) rúd van erősítve és pedig úgy vízszintes, mint füg­gélyes irányban elállíthatóan, hogy a gé­pet különböző nagyságú és magasságú formaszskrényekhez lehessen használni. Azonkívül a függélyes irányban való fino­mabb beállítás céljából a (10) rudak fölső végébe csavarmenetes furat van fúrva* melyben csavarmenetes nyúlványnyal el­látott (101 ) fejrész csavarható ki, vagy be. Az (1) állványon továbbá a (11) for^ mázó keret van megerősítve, mely a for-\ mázó lém ez és a formaszekrény föl véte­léré szolgál. A' (11) keret két oldalán egy-egy (ll1 ) hasítékos nyúlvány van, me­lyeikben egy-egy (12) ütőszögekkel fölsze­relt (13) kétkarú emelő van foroghatóan ágyazva. Az egyik kétkarú emelőn (131 ) fogantyú van, míg a másik a (14) csukló­rúd útján van az elsővel összekötve, úgy hogy a fogantyú ide-oda lengetésekor1 mindlkét emelő lengésbe jön, hogy (12) ütöszögeivel ütéseket mérjen _ a készen megtöltött formaszekrényre az öntőmin-> tának a formarészektől való elválasztása (meglazítasa) céljából.

Next

/
Thumbnails
Contents