72034. lajstromszámú szabadalom • Szikratávnyomtató

. Megjelent 1918. évi májún hó 24-én. MAGY KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 720B4. szám . • * , jVll/j. OSZTÁJLY. Szikratávnyomtató. SÍPOS GYULA HADAPRÓD SEGESVÁRÖTT. A bejelentés napja ltílí} október hó 23-ika » Jelen 1 alálmány tárgya szikratávnvom­tató készülék, melynek segélyével dróttá-' lan táviratozás útján a távirat szövegét közvetlenül le lehet nyomtatni. Nagy előnye . a bet unyomótáví rónak a MorSÖ-féle jelekkel való táviratozással szemben, hogy a távirat szövege a villamos huliá­mok, illetve áranilökések fölfogása által meg nem állapítható. v y Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik példaképem vázlatos kiviteli alakja: 1. ábra a föladó készüléknek vázlatos fölülnézetét, ~ ' • , 2. ábra részleges függélyes metszetét, 3. ábra a (4, 13) érintkezőkön át esz­közölt függélyes metszetet, 4. -ábra végül a fölvevő • késJzüléknek vázlatos távlati képét tünteti föL A találmány a dolog természeténél fogva két főrészből áll és pedig a föladó és a'fölvejvö készülékből. A föladó' készü­lék 1., 3. ábrákon látható és lényegében a (3) tárcsához erősített' forgatható (7) érintkező mutatóból áll, melyet (10) fo­gaakerékállétel közbeiktatásával tetszőle­ges piótor ^íajt meg. A (3) tárcsán a (7) mutató (6) forgástengelyével központo­sán szabályos távolságokban számos (4) érintkezőfölület van elrendezve, melyek egymás között (5)« vezetékek útján van­nak összekapcsolva. A mutató forgása közben (8) érintkező fölületével rövid ideig súrolja ezen (4) érintkezőket, miál­tal a (11') áramforrás áramköre szabá­lyos időközökben rövid időre záródik és a drótaélküli távirajtozásnái' ismert be­rendezés segélyével szabályos időközök-4>en elektromos hullámok indulnak a jel­adó állomásról. A {3) tárcsán továbbá számos (14) billentyű van elrendezve, melyéknek mindegyike betű vagy szárn­j'élzést hord Mindegyik (14) billentyűvel a (15) forgástengely körül lenghető (16) kétkarú emelő kapcsolatos, melynek belső szabad'végén (13) érintkezőfölület van. EZKO (16) akarok (16') vezetékek útján ugyanazon (12) vezetékhez csatla­koznak, mint a (4) érintkező gombok. A (14, IC) karnak a 2. ábrán látható ren­des helyzetében a kar belső végén lévő (13) érintkező a (7) mútató pályáján kí­vül esik. míg ha a (14) billentyűt lenyom­juk, úgy a (13) érintkező fölemelkedik és a mutató mozgása, közben annak .(8) érintkező fölületével érintkezésije jut. A (16) karnak (17) nyúlványával (18) rúgó

Next

/
Thumbnails
Contents