72032. lajstromszámú szabadalom • Megerősítőkészülék félollótávcsövek számára

Megjelent 1918 évi május hó X<t+én. — - . • — -. > ... —- — — ' »— • - - . _ . .•• -• '• • y 11 • —— MAGY KUt SZABADALMI jÉff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72032. szám. VH/d. OSZTÁLY Megerőcítdkészftlék filollótÁTcsörek számára. maroska josef téglagyártulajdonos bischöorfban (felső szilézia)* . A bejelentés napja Í917 angasztoa hó 1-je. Jelen találmány tárgya gömbcsuklós megerősítőszerkezet félollótávcsövek szá­mára, miely abban áll, hogy a távcsövet hordó csuklógolyó egy állványon magas­ságában beállítható és beállított távcsőnél1 egy gyűrű által és a golyóköpenyen kívül' fekvő központon kívüli csavar segélyével megszorítható. Ezáltal a távcső összes helyzeteiben annak legegyszerűbb és leg­biztosabb beállítását érjük el; Már ismeretes golyócsuklókat szorító­gyűrűkkel rögzíteni. Uj azonban, az, hogy a szorítócsavar központon kívüli; a golyó­köpenyen kívül fekszik és így a szorító­gyűrű igen könnyen megszorítható és meglazítható. A csatolt rajzon az " 1. ábra ai félollótávcsövet megerősítő szerkezet keresztmetszete, a , 2. ábra annak hosszmetszete és a 3. ábra egy részlet elölnézete. . A tetszés&zerint kiképezett (a) félolló­távcső, mely (b) fogantyúval van fölsze­relve, a (c) béklyó útján a (d) golyóval szilárdan van összekötve; utóbbi az (e) csészében mozgatható. Az (e) csésze az (f) lemezzel kapcsolatban a^ (0) sín hosz­szában eltolható és a (h) szárnyas csavar segélyével beállítható, illetve rögzíthető. A (g) sín az (i) talplemezen van megerő­sítve. Hogy a (d) golyó a neki adott l£u, lönböző helyzetekben rögzíttessék, a \k) szorítógvűrüt alkalmiazzuk, mely három vagv négy (1) orsó útján az (f) lemezzel van összekötve. A (k) gyűrűd az (m) csa­var meglazítása által meglazítható, hogy a távcső a (d) golyóval mozgattaissék. Mihelyt a kívánt helyzetet elértük, az (m) csavar meghúzása által csak a (k) szorító­gyűrűt kell meghúznunk, mire a (d) golyó az (a) távcsővel együtt elmozdithatatla­nuJ tartatik. Szabadalmi IGÉNY. Megerősítőszerkezetí félollótávcsövek szá­ntóira golyós csuklóval; azzal jelle­mezve, hogy a (g) sín mentén ai ma­gasság irányában beállítható (d) csuklógolyó a golyóköpényen kívül fekvő központon kívüli (m) csaivar • segélyével beállítható, mely csavar a (k) szorítógyűrtít megfeszíti vagy meg­lazítja. (1 rajzlap melléklettel.) Muum «é*j*irr*wwlle mram»t» »ww(mw.

Next

/
Thumbnails
Contents