72030. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázoknak különösen generátorgáznak tisztítására

Megjelent 1918. 6y1 májns hó 24-én. MAGY. gggt KIR. szabadalmi jfifi í hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72030. szám. II/©. OSZTÁLY. Eljárás gázoknak, különösen generátorgáznak tisztítására. BERLIN-ANHALTISCHE MASCHINENBAU-ACTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 március hó 3-ika A gázokat alkalmazásuk természete j szerint azon alkatrészeiktől, melyek a mindenkori cél szempontjából alkalmat­lanok, meg kell tisztítani. . így gőzkazá­noknak, hengerművek kemencéinek stü. fűtésére szolgáló gázoknál elegendő, ha ez utóbbiakat oly mérvben szabadítjuk meg a kelletlen alkatrészektől, hogy a ' gázok a fölhasználás helyéhez való útjuk­ban á csővezetékeket, a merülő edénye­ket és csőszájakiait! el ne tömjék. Ha azon­ban á gázt pl. gázgépek üzemére akarjuk használni, akkor a gáznak teljesen tisz­tának kell lennie, amikor is "azt különö-* sen portól és kátránytól kell teljesen meg­szabadítani, mert különben a rendkívül kényes csöszájak eldugulnak, airíi súlyos üzemzavarokat okoz. Kokszkemencék és nagy olvasztók gázainak tisztítása a gá­zoknak gázgépek üzemében való fölhasz­-náltatááa céljából nem jár semmiféle kü­lönös nehézségekkel, míg a generator­gázok és különösen a barna szénnek ge­neratorgázai tisztításuk céljára terjedel­mes berendezéseket szükségeinek. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rás már most ezen nehézmén^nek kikü­szöbölését célozza. A jelen eljárás szerint a gázt legelő­ször is ismert módon alulról fölfelé las­san és nyugodtan áramoltatjuk keresztül egy káltrányrétegea, minek megtörténté­vel a gázt ugyancsak ismert módon egy befecskendezési ventilátorban után tisztí­tásnak vetjük alá. A találmányt képező eljárás a mellé­kelt rajzban példaképen és vázlatosan föltüntetett berendezésben következőké­pc n foganatosíttatik. Az előmelegített gáz az (a) vezetéken át áramlik be a (b) kátránytalanítóba, amelyben az finom elosztásban és víz­szintes rétegekben lassan mozog alulról fölfelé a kátrányba ágyazoU,, nagy lyu­kakkal ellátott csillapító lemezeken és, ezek elhagyása után, a még hátralévő kátrányrétegen keresztül, míg teljesen nyugodtan a kátrány fölszínére kerül, ahonnan az a (c) befecskendezési venti­látorhoz áramlik. A (b) kátránytalanító­ban a gáz oly előtisztításain megy át, hogy a gázban lévő kátránynak körülbelül 75 százaléka condensatumokkal' kiválik, még pedig oly alakban,- mely ezen kátrányvíz­keveréknek további földolgozása elé nem gördít tetemesebb nehézségeket. Ezen-

Next

/
Thumbnails
Contents