72029. lajstromszámú szabadalom • Újságtartó

Megjelent 1918. éri május hó 84-én. MAGY. szabadalmi KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72029. szám. VI/a. OSZTÁLY. Uj ságtartó. KÁLDI BÉLA CIPÓNAGYKERESKEDÓ BUDAPESTEN. A bejelanté* napja 1917 augusztus hó 18-ika. Jelen találmány tárgya ujságtartó, mely rendkívül egyszerű szerkezete és kezelése által tűnik ki. A rajzon a találmány szerinti ujság­tartó egy kiviteli alakja áz 1. ábrán nézetben van föltüntetve; a 2. ábra homloknézet. A találmány szerinti ujságtartó lénye­gében egy (a) fogantyúval ellátott lapos (b) tartóból áll, melynek mellső- és hát­oldala hirdetmények fölvételére alkal­mazható. A (b) tartóra az újságot alátá­masztó (c) bordázat van erősítve. Az új­ság fogvatartására egy (d) rúd szolgál, melynek fölső meghajlított és fülecs gya­nánt kiképezett vége a (b) tartó (f) vája­tába nyúlik és e helyen ( egy (e) csap által fogvatartatik. A (d) rúd alsó szintén meg­hajlított vége egy (g) szorítóvilla két ru­galmas ága közé szorítható, miáltal a (d) rúd és vele együtt az újság is rögzíttetik. A (b) tartóban lévő (f) vájat a rúd fülecs­vége számára oly bő, hogy a (d) rúd a szorítóvillába való behelyezésére és ki­emelésére szükséges lengést végezheti. Mint látjuk, a (d) rúd rögzítése és kieme­lése egyszerű csekély mozgással vihető keresztül, ami az újság behelyezését és kiemelését nagyon megkönnyíti. Az (a) fogantyú homtokfölületén egy kis (h) táb­lácska van megerősítve, melyen az illető újság címe van föltüntetve, miáltal a ke­resett lapot egy rakás egymáson fekvő lapból könnyen megtalálhatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Ujságtartó, jellemezve egy (a) fogan­tyúval és (cf támasztóbordázattal el­látott lapos (b) tartó által, melyre az újság megfogására való (d) rúd csuk­lósan akként van erősítve, hogy sza­bad vége egy a tartóra erősített rugal­mas (g) szorító villába fektethető és abból kiemelhető. ' 2. Az 1. igénypont szerinti ujságtartó ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy az (a) fogantyú homlokoldala egy (h) táblácskával van ellátva, melyen az uj ságtartóban elhelyezett lap címe van föltüntetve. (t rajrlap melléklettel.) V pau.as rmivíny ram/ua* nycmoúa suoapgstb*

Next

/
Thumbnails
Contents