72021. lajstromszámú szabadalom • Gyümölcs- és zöldségszárító berendezés

Megjelent 1918. évi raájns hó *?4-én. MAGY. ^ riR. SZABADALMI M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72021. szó-tű X/a. OSZTÁLY Gyümölcs- és ^öldiégszárítóberendezés. BERKE ANDRÁS GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentén rapja 1917 aujjusitus hó 7-ike Jelen találmány tárgya gyümölcs- és zöldségszárító, melynek az eddigi ilynemű berendezések fölött az a nagy előnye, hogy ugyanannyi idő alatt és ugyanoly nagyságú szárítófölület mellett sokkal na­gyobb a teljesítő képessége. Azonkívül a szárítás is tökéletesebb. • Lényegében az új gyümölcs- és zöldség­szárító célszerűen három egymás fölött elhelyezett és egymástól elkülönített, lyu­kasztott palás'jfölülettel bíró forgó szárító­dobból, valamint ezekbe a szárítóval egy­beépített kemencében előállított eltérő hőmérsékletű meleg levegőt elkülönítet­ten bevezető hármas injektorból áll. A berendezés azonkívül ventilátorral van fölszerelve, mely a dobokban fejlődött gőzöket leszívja és a szabadba nyomja ki. A szárítódobok a bevezetett szárítandó' anyag keverésére és továbbításóra továb­bító lemezekkel vannak ellátva, míg az anyag a berendezés falába beépített és el­zárható csatornákon át jut a fölső dobból az al^ba, el teljesen megsaóirított anyag pedig szállítócsiga által vitetik rendelte­tési helyére. Á találmány tárgyát képező gyümölcs-és zöldségszáHtó berendezés a csatolt rajzon példakép vett foganatsítási alak­jában az • * 1. ábrán függőleges hosszmetszetben és a 2. ábrán elölnézetben és részben ke­resztmetszetben van föltüntetve. A szárítóberendezést befogadó (U) fa­lazat a vízszintes (V) válaszfalak ált^l (y) terekre van osztva, melyek a falazatban kiképezett (dl, d2) csatornák útján köz­lekednek egymással. Mindegyik (y) térben egy-egy a fala­zalba ágyazott vízszintes (cl) forgóten­gflyie- ékelt, lyukasztott palástfölületű (bl, b2. b3) dob van elhelyezve, melynek, ho'nlokvégei egyes beömlő nyílások sza­badon hagyása mellett (el—6) lemezek által vannak elzárva, A dobok tengelyeit az ezeknek egyik külső végére ékelt j(c2) kerekek' forgatják, mely (c2) kerekek al­kalmas áttétel útján közös tengelyről haj­tatnak. A (c2) kerekeik nagysága úgy van megválasztva,, hogy a legfölső dob gyor­sabban forog, mint a középső, ez pedig gyorsabban jár, mint az első. A (b'l, b2, b3) dobok oly méretűek, hogy palástfölülétük és a falazat között, szabad tér marad.

Next

/
Thumbnails
Contents