72020. lajstromszámú szabadalom • Eljárás patkók előállítására

Megjeleli 1918. éri május hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72020. szám. XX/b. OSZTÁLY. Eljárás patkók előállítására. BÁRÓ VON WIESER FRIGYES GYÁROS SZENTGOTTHÁRDON. A bejeleati* napja 1917 jnliua hó 27-ike. Patkók előállítására már többféle me­chanikai eljárást, többek közt olyan el­járást is javasoltak, amelynél egyenes munkadarabokból indultak ki és ezeket hengerlés által végeiken megvékonyítot­ták, azután hajlítás által paükóalakra hozták, végül pedig megfelelő matricák Lesajtolása "által a két patkószár fölső lapjának középvonalán az ismeretes hosszt vitornákat, belső fölső élén pedig a lerézselóseket képezték ki. Ily módon létrejött a nyers alak, amelyet aztán az elülső kupakkal és kapaszkodóikkal, vala­mint a 'szükséges lyukakkal láttak el. Ennek az eljárásnak az a nagy hát­ránya volt, hogy a nyers alak előállításá­hoz az egyenes kiindulási munkadarab szelvényezésére szolgáló hengermű, to­vábbá egy hajlító szerkezet és a csator­nák és lerézselések létrehozásához sajtó tehát három különböző, igen nagy és clrága gép volt szükséges, úgy hogy ez a berendezés a munkadaraboknak egy he­vítéssel való megszakítás nélküli meg­munkálását alig engedte meg. Továibbi hátránya az volt, hogy a csatornák ós le­rézselésék besajtolására szolgáló görbí­tett matricák annyira kedvezőtlenül vol­tak igénybe véve, hogy gyakran eltörtek, mindenesetre azonban igen gyorsan el­koptak, úgy hogy mihamar újjal' kellett őket helyettesíteni. Mindebből követke­zett, hogy az előállítás nem volt olyan olcsó, mint ahogy a mechanikai tömeg­gyártástól kívánni lehetett és hogy az elő­állított mennyiség nem volt eléggé növel­h-io. A jelen találmány tárgya oly eljárás, amelynél a fönti hátrányok azáltal van­nak megszüntetve, hogy a patkó nyers alakja csupán hengerléssel állíttatik eíő, amennyiben az egyenes kiindulási munka­darab, miután oldalsó határoló falai a kívánt szelvényre hozattak, oly hengerek között vezettetik át, amelyek a osatorná<­kat es lerézseléseket besajtoLják s csak ezután történik a hajlítás, ami szintén megfelelő szelvényű hengerek segélyével végezhető. Természetesen már az egye­li es kiindulási munkadarab szelvényezé­sénél tekintettel kell lenni a csatornák és lerézselések besajtolásakor és az erre kö­vetkező hajlításkor föllépő keresztmet­szeti változásokra, hogy olyan nyersi ala­kot kapjunk, amelynek minden pontban a kívánt keresztmetszete van. A csator­nák és lerézselések besajtolásakor a munkadarab keresztmetszete ugyanis az

Next

/
Thumbnails
Contents