72013. lajstromszámú szabadalom • Építőeljárás

2 — .falakat, azután pedig az így keletkező függélyes csatornákban az előre megálla­pított helyeken előállítjuk a tartószerke­zetet képező (3) betonoszlopokat, ameny­nyiben a betont a (4) vasbetétek elhelye­zése után egyszerűen fölülről beöntjük. Minden egyes oszlop helyén az alapzat­-ban rqár előzetesen megfelelő nagyságú, őéÖzerüen lefelé bővülő (5) üreg képe­zendő ki, hogy ilykép az oszlopok lába beleágyaztassék az alapzatba és abban szilárdan rögzíttessék. A falak fölső befejezésére az 5. ábra külön is ábrázolt ll-kereszknetszetü (6) alakköveket helyezzük el, amelyek együt­tesen egy-egy végigmenő (7) csatornát alkotnak, amely csatornák — minthogy az oszlopok fölé kerülő (6) kövek (lásd 5. ábrát) függélyesen is át vannak törve (10) — a függélyes csatornákkal közle­kednek, Azután ezen csatornákba szintén vasbetéteket helyezünk el, amelyeket az 1. ábrán láíiható Módon összekapcsolha­tunk az'oszlopok vasbetétjeivel, mire az egész csatornát kiöntjük betonnal (8). A beton megszilárdulása után tehát egy teljesen összefüggő s ennélfogva igen nagy teherbírású vasbetonvázat kaipunk, amely fölé aztáíi tetszőleges födémszerke­zet helyezhető, ill. az építkezés a további emeletekre is ugyanígy folytatható. Az építőkövek azon (3) üregeit, ame­lyekbe a betonmasszát beöntjük, célsze­rűen vízhatatlan réteggel, pl. aszfaltlakkal vonjuk be, hogy az alakkövek a beton megszilárdulásáig el ne ázzanaik és a lekö­téshez szükséges vizet el ne vonják. Az építőköveket a fönt említett anyag­ból az építés helyén állíthatjuk elő s így azokat, minthogy szállítás közbeni sérülé­seket nem szenvedhetnek, tetszőleges mé­retekkel készíthetjük. Emeltátt főleg arra kell ügyelnünk, ^hogy az egyes kövek le­hetőleg sima külső fölülettél bírjanak, ami, tekintettel a fölhasználásra kerülő anyagokra, valamint arra, hogy azokat híg állapotban önthetj ük a formákba, köny­nyen elérhető. Esetleg a formókiait az anyag beöntés© előtt tiszta gip sziszei kiken­het] ük. Ennek a sima fölületi kiképzésnek az az előnye, hogy egyrészt igen csekély mennyiségű habarcsra lesz szükség és másrészt a kész falat azután külön beva­kolni nem szükséges, hanem aizt közvet­lenül festhetjük vagy kárpitozhatjuk. A sima fölületi kiképzés folytán ugyan­is az egyes alakkövek igen pontosan il­leszkédneik j*gyimáishoz, úgy hogy a víz­szintes hézagokba úgyszólván csak össze­tapasztás céljából kell egy vékony, híg habarcsréteget alkalmazni, míg a függé­lyes hézagokat, ill. fez e helyütt a téglák ütköző fölületén kiképezett (9) hornyo­kat, főként a falnak oldalnyomás ^elleni szilárdságának növelésére öntjük ki ugyancsak híg ha&arcssal. összefoglalva a mondottakat/ megálla­píthatjuk, hogy az uj eljárással a követ­kező előnyöket érhetjük el. a) A betonváz előállításához külön hé­jazás nem kell, amiáltal igen sok munkát és anyagot takarítunk meg. b) A fal csekély önsúlyánál fogva gyön­gébb alapozást igényel és a szerkezeti ré­szeknél is megtakarítást érhetünk el. c) Minthogy a csupán kitöltésre, ill. hé­jazással szolgáló építőkövek terhet nem hordanak, azok oly olcsó s csekély szi­lárdságú, könnyű anyagokból készülhet­nek, amelyek formába önthetők, gyorsan száradnak s amellett hő- és hangszigetelő tulajdonságaiknál fogva, valamint higié­nikus szempontból előnyösebbék a na­gyobb szilárdságú, súlyos anyagoknál. d) A híg massza alakjában való öntés lehetősége biztosítja az építőkövek sima fölületi'kiképzését, ami elkerülhetővé te­szi a falfölület vakolását és jelentékeny habaircsimegtaikarítást jelent. e) Az a körülmény, hogy az oszlop­lábaknialk az alapzatba való beágyazása és az oszlopfejeknek betonhevederrel való összekapcsolási. folytán aiz egész váz egyetlen összefüggő betöiutestet alkot, rendkívüli szilárdságot eredményez. f) Minthogy az építőkövek igen köny­nyen és gyorsan előállíthatók (2—3 napi száradás után. már beépíthetők), az egész

Next

/
Thumbnails
Contents