72013. lajstromszámú szabadalom • Építőeljárás

Megjelent 1918. é?! május hó 24-én. M'kGY. KIR. SZABADALMI ft g HIVATAL SZABÁPALMI LEÍRÁS 73015. szám. ; Vlll/a. OSZTÁLY-4 Épttrfeljárá*. PEIERBERGER ALAJOS ÉPÍTÉSZ BESZTERCZEBÁNYÁN. 1 A bejelenté* napja 1916 janiim hó B-ikv. A találmány tárgyá oly építőéijárás, amelynek célja egyrészt az építést lehe­tőleg egyszerüabbíteni és gyorsítani, más­részt pedig minél jutányosabb építőanya­gok alkalmazását lehetővé tenni s amel­lett az építésii segédanyagok mennyiségét a< minimumra redukálni, hogy ilykép az épület aránylag kevés munkaerővel' és anyaggal, de mindamellett kellő szHérd­sággal minél rövidebb idö alatt & ennél­fogva jutányosán felállítható legyen. Az eljárás lényege abban áll, hogy le­hetőleg könnyű fajsúlyú -üreges építőkö­vek fölhasználásával nagy szilárdságú anyagból, pL vasbetonból- állítjuk elő az épület vázát oíykép, hogy ezeket az üre­ges köveket használjuk föl' helyjenként a betontest héjazása gyanánt, míg egyéb­ként az üreges kövek a- váz közeit töltik ki, vagyis a falát alkotják, anélkül, hogy annak teherhordói;, ill. szerkezeti alkat­résaeit képeznék 9. ilykép nagyobb igénybevételeknek volnának kitéve. Ily módon tehát elérjük azt, hogy a tulflijdonképeni faltest; képzéséhez a szi­lárdság szempontjából legsilányabb és legkönnyebb anyagot alkatoratahatjuk, másrészt- pedig elkerüljük a merevítése szolgáló betonfcestek képzéshez egyéb* ként elfeoKilheítetJen héjazását. Mntff hogy padig a magáhan véve is köny­nyű fajsúlyú- és azonfelül üregesen kiké­pezett építőkövek alkalmazása folytán az egész fattest súlya is midikívül redukáló­dik, a beton tartószerkezet méretezésénél is, viszont ez az önsúly mint aránylag ki­csiny faktor-fog szerepelni. Azépítökő anyagául ph gipsz és kőasétu­salök keverékét alkalmazhatjuk, amely válaszfalakhoz valé> lemezek előállításéira eddig is alkalmaztatott, a jelen ' eljárás céljaira azonban megfelelő forméklia öntetik. K mellékelt raja és főként annak 1. áflp­rája kapcsán, amely távlati, képben' áih­rázolt falrészletet mutat be, az új eljárás foganatosítási módját részletesen fogjuk ismertetni, A falak* előállítására legcélszerűbbén az (1) alakkövekjet alkalmazzuk, amely a 2. és 3), ké# egymásfölötti falréteget föl* tünlető ábrákon fölülnézetben látíiatój ée használhatunk oly má» ismert alak&öve1 ­ket is, amelyek függélyes irányban kitep­jedő üregek képzésére alkatmasak* A 4. ábrán- alaprajzban látható, tetstóv leges anyagú (2) alapeaton ezen atafo­kövekből a< szokásos módon fölépítjük a

Next

/
Thumbnails
Contents