72011. lajstromszámú szabadalom • Újítás szögecselőgépeken

Megjelent 1918. évi május ho 24-éu. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72011. szám. XVI/d. OSZTÁLY Újítás szögeoselőgépeken. LEIPZIGER MASCHINENBAU-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG LEIPZIG-SELLERHAUSENBEN. A bejelentés napja 1916 julios hó 21-ike. Elsőbbsége 1915 augusztus hó 14-ike. Csövek szögecselése eddig szögecselő­gépen nem volt kivihető vagy legalább is nem volt kielégítő módon eszközölhető, úgy hogy csak kifogásolható szögecselés volt eszközölhető és mindig szükséges volt a kézimunka igénybe vétele.. Azon­kívül a tényleg elért teljesítmények any­nyira korlátozva voltak, hogy nem mond­hatjuk, hogy géppel praktikus szögeese lést végeztek volna. Jelen találmány tárgya oly újítás, mely a szögecselőgépet oly mértékben megja­vítja, hogy csövek a kívánt módon és tö­kéletesen sziögecselhetők. leghosszabb csövek is — pl. 3 méter — tisztán és kézi­munka igénybevétele nélkül szögecselher tők (miközben még az összekötő bádo­gok is egyoldali elhelyeztetnek-}. Ezen eredmény egészen új és nagyon fontos, mert a csövek előállítását, melyek pl. petróleum-fúrómüveknél nagy mennyi­ségben szükségeltetnek, nagyon megköny­nyíti és olcsóvá teszi. Megjegyzendő, hogy jelen találmány új irányt követ, minthogy nem fejesszögecseket, hanem pecekszöge­tóeket alkalmaz és ezen szögecseknek a szükséges fejet mindkét oldalon szögecse­lés köziben egyidejűleg duzzasztja és eközben a bádogokat összesajtolja és azo­kat egymással összeköti. A csögecselés ezen módja egyébként hordók kémé­nyek, árbocok s hasonlók részei előáll ír tására szolgálhat. Míg a tulajdonképeni szögecselögép is­mert alakjában szolgál a találmány kivi­telének alapjául, ezen csögecselési mód eszközlésére szolgáló új berendezés oly berendezésekből áll, melyek ugyan bizo­nyos értelemben egymástól elkülönítve vannak a gépen alkalmazva, melyek azon­ban kivétel nélkül együtműködnek és egy­mással függési viszonyban vannak.»Egy­egy ily berendezésnek magában semmi vagy kevés hatása volna a kívánt teljesít­mény körösztürvitelére és csak azok közös munkája biztosítja az eredményt. Az újítá­sok úgy sorakoznak, mint egy zárt lánc,, melynél egy láncszem sem hiányozhat a hatás veszélyeztetése vagy gyöngítése nél­kül. Erre különös figyelem fordítandó, mert a tények állása megkívánja, hogy az egyes részeket külön-külön kell leírni, míg munkájuk összefüggően történik és. így egymástól elválaszthatatlanok. Bizo­nyos értelemben itt egyes találmányi gon­dolatoknak egy egységes egésszé -való

Next

/
Thumbnails
Contents