72009. lajstromszámú szabadalom • Elektromos zseblámpa

Megjelent 1918. éri május hó 24-én. Ükét. SZABADALMI KÍBt HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72009. szárn. vrí/h. OáZTÁLY. íléktfömos zseblámpa. JOH. KREMENEZKY CÉG BÉCSBEN. Á bejelentés napja 191 í mptember hó 5-ike. Elsőbbsége 1915 október hó 27-ii#. Á találmány íárgya sZáraZelefnes elek­tromos Zsebíáftipás, melynél a lámpa a telepre föltolható ési iszíjjal jhögzíthetö fértísüvegben van elrendezve, úgy hogy a telep kicserélése a legegyszerűbben, vé­gezhető. Á lámpásnál továbbá oly kapcsoló van alkalmazva, melynek elrendezési módja folytán a lámpásnak zsebben való hordá­saikor a kapcsoló íietii kerülhet záró hely­zetbe, ami a telep kíméléséhez vézét. A ííleílékelt rajzbán. 1. ábfa A zseblámipás eliőnézete, részben íiíetszve, 2. ábra "pedig oldastíiézet, részben metszvé. A rendes szerkezetű száraztelep a (2) és (3) korttaktüsrúgókkal van ellátva. A száraztelepnek a kontaktusrügókaí hordó Végére a (4) süveg ,van föltolva, amely az (5) izzólámpát hordja. Á süveg egyik oldalára a (6) szíj egyik vége van meg­erősítve, mely célszerűen sí (8) gomb­lyukkal ellátott (7) nyelvben végződik, míg a szíj másik vége a (9) nyomógomb egyilk részét hordja, mely nyomógomb másik része a süveg másik oldalára van erősítve. A zseblámpás összeállításánál a süve­get a telepnek a kontaktusrügókaí hordó­végére toljuk és a szíjat a' teíep ftiásik vége köré fektetve, a süveg másik oldalán rögzítjük a nyomógomb segélyével. Emel­lett a telep (2) kontaktusrúgója a lámpa egyik (10) kontaktusához fekszik. A lám­pás szétszedéséhez csupán a (9) nyomö­göíribot kell oldani és a száraztelepet kk hűzni. A telep kicserélése tehát rendkívül egyszerűen történik. Á láfripa bekapcsolására a süvegbek ágyazott (11) kontaktüskerék szolgál, melynek recés kerülete a süveg (12) mé­lyedésének hásítékán át nyúlik ki, azon­ban a mélyedés szélén nem nyúlik túl. A (11) kontaktuskerékre a másik lámpa­kontaktussal (a rajz szerint a kontaktus­kerék tengelyén és a süveg fémtestén át) állandóan összekötött (13) kontaktusa lemez van megerősííve, amely a lámpa' bekapcsolásakor a (11) kerék forgatásá­val a második (3) telepkohtaktussal jut érintkezésbe. A kontaktuskeréknek a nyitott és záró állásban való biztosítása .végett a (13) kontaki.uslemez és a (11) kerék kerülete bevágással van ellátva, amelybe a (3)^ kontaktusrúgó (14) orra pattanhat be. Mivel a kontaktuskerék kerülete a (12).

Next

/
Thumbnails
Contents