72007. lajstromszámú szabadalom • Csuklók körül fölhajtható ajtó

Megjelent 1918. évi május hó 15-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72007. szám. VHI/d. OSZTÁLY. Csuklók köriül fölhajtható *jtó. GANZ ÉS TÁRSA-DANUBIUS GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. k bejelentés napja 191S szeptember hó 25-ike. v A villamosvasúti kocsikon és hasonló közlekedési eszközökön általában hasz­nálatos be- vagy kifelé nyíló perronajtók hátrányait fölismerve, szerkesztettek miár saját síkjukban mozgatható ajtókat. Ezen, mindenesetre lényeges haladást képező ajtók általános alkalmazásának azonban eddig azok tökéletlen szierkezeite állták útját, mert az ismeretessé vált szerkeze­teknél az .ajtónak csukott állapotában fönmaradó szabad nyílása oly nagy, hogy baleseteket okozhat Jelen találmány tárgyát oly ajtószer­kezet képezil, mely függőleges síkbán való mozgathatósága mellett áz egész ajfónyí­lást elégséges sűrűségű ráccsial' zárja el, úgy hogy ebben a tekintetbén is teljesen; pótolja az eddigi szokásos rácsos szán nyas ajtókat, merti a két vízszintes fölső és alsó korlátrúd közé függőleges rudak, tan kihajlásuk módja .folytán, tetszőleges azámbah elhelyezhetők. Az I. és II. ábra a találmány tárgyát képező szerkezet oly kiviteli alakját mu­tatja, melynél a két vízszintes rudaíl példaképért Öt' függőleges rúd köti össze. Az (1) és (2) vízszintes rudak (3) és (4) csuklók körül fölhajthatok és mozgásúig közben magukkal viszik a függőleges (5, 6, 7, 8) és (9) rudakat, melyek e közben (10, 11, 12, 13) és (14), illetve (15, 16„ 17* 18) és (19) csuklópontok körül fordul­: nak. A függőleges (5, 6, 7, 8) és (9) rudak végei oly módon vannak hajlítva, hogy­azok az ajtószerkezetnek függélyes síkban" 90 fokkal fcöriténti fölhajtása után (III.,; IV. és V. ábra) az alaprajzban (V. ábra)' sugárirányú elihéíyezést mutatnak. A kö­, zépső (7) rúd hajlott végeinek síkja me­rőlegesen áll az (1) és (2) rudakra, míg az (5) és (9) rudak az (1) és (2) vízszin­' tes i,udak mögött jobbra, illetve balra, ' (6) és (8) rudak viszont az (1) és (2) víz­szintes rudak előtt Ugyancsak jobbra, illetve balra hajlanak. Az (5, 6, 7, 8 és 9)> rudak egymástól és az (1, 2) rudak síkjá­tól mért távolságának helyes megválaszt tása mellett, at ajtó fölhajtott állapotában az összes rúdazatok között oly közök, maradnak fönn,/ hogy az utas bárhol fogja meg és emeli föl, vagy ereszti le az ajtót, a keze sehol be nem szorulhat,, sem meg nem sérülhet.- A fölhajtott ^ajtó, mint a IVs számú ábra jutatja, oly je­lentéktelen ^szélességi méretekkel bír* hogy az ajtónyílásnak csak igen csekély

Next

/
Thumbnails
Contents