70996. lajstromszámú szabadalom • Síkszita

Megjelent 1»17. évi májas hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70996. szám. X/i. OSZTÁLY­Síkszita. KOERNER RÓBERT MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 jnlius hó 10-ike. A jelen találmány általánosságban oly síkszitára vonatkozik, melynél az egy­máshoz közel elhelyezett szitaCsoportok egy főkeretben, ennek több részre osztott oldaltereiben vannak elrendezve. A találmányt képező síkszita ezen is­mert síkszitákkal szemben azáltal tűnik ki, hogy a végeiken egymással nyitott gyű­rűk és ezeken átvezetett harántirányú fe­szítőcsavarok segélyével könnyen oldható módon összekötött hossztartókból álló fő­keretben harántirányban igen kis méretű .és igen alacsony teret igénylő központi szerkeztek vannak elrendezve és hogy egy, a lendítő leim eget magába záró tar­tály, a tartálynak elforgatását lehetővé tevő ágyazókeretben van elhelyezve. Ezen részeknek méretviszonyai olyanok, hogy a lendítő tömeg tartályának hossza az ágyazókeret ürterének hosszával és az ágyazókeretnek hossza a főkeret ürteré­nek szélességével, a tartálynak szélessége Íledig a keskeny ágyazókeret ürterének szélességével egyenlő úgy, hogy a lendítő, tömegnek tartálya és ágyazókerete, ha fáek a • központi szerkezetekkel párhuza­mosan, i ezeHM szerkezetek fölé vannak ál­itva, nem nyúlnak be a főkeretnek a szita­csoportok elhelyezésére szolgáló oldalte­reibe és így az összes szitakereteknek egy­másután, fölülről lefelé végzett kiemelé­sét nem gátolják meg. A találmányt képező sík.szita tehát annak dacára, hogy szita­csoportjai szorosan vannak egymás mel­lett elrendezve, nagy forgási karral biró lendítő tömeggel van fölszerelve, mely működési állásában a szitacsoportoknak elhelyezésére szolgáló oldaltekerbe messze belenyúl, nyugalmi állásában azonban a központi szerkezetek alatt foglal helyet és az oldalterekből a szitáknak kiszedésé­hez és berakásához szükséges helyet el ne foglalja. A találmányt képező síkszitának két ol­dalterében nemcsak egy-egy szitacsoport­párt, hanem több, pld. három-három szitacsoportpárt lehet két, egymás fölött elrendezett sorban elhelyezni anélkül, hogy ezeket, úgy mint ez az ismert nagy­számú szitacsoporttal biró szitáknál szük­séges, egységes szitacsoportrendszer gya­nánt a közös fökeretbe kellene foglalni; ellenkezőleg, minden egyes szitacsoport a főkeret oldalrészének egy-egy, a hossztar­tókat egymással összekötő, a szitacsopor­tok között átvezetett, vízszintes feszítő-

Next

/
Thumbnails
Contents