70983. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kender kikészítésére melegvízben való áztatással

Megjelent 1917. éri május hó 19-én. MAGY. fgv KIR. SZABADALMI wSSa' HIVATAL SZABADALMILEIRAS 70983. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY­Eljárás kender kikészítésére meleg vízben való áztatással. KUHNOW CARL FÖLDBIRTOKOS GENSCHMAR/M WILHELMINENHOFBAN. A bejelentés napja t916 májas hó 14-ike. Elsőbbsége 1915 m&rcias hó 11-ike. A kender kikészítése a gyakorlatban a legtöbb esetben akként történik, hogy a kendert áramló vízben áztatják, azután a szabadban szárítják, hogy erre további ke­zeléseknek, mint törésnek és tilolásnak stb. vessék alá. Az áztatás gyorsítására meleg vízben való kezelést is használnak bizonyos meghatározott hőmérséklet betartásával. Á kikészítés gyorsítására továbbá javas­latba hozták már a kendernek az áztatást követő mesterséges szárítását. Ezen eljárá­sok mellett vannak olyanok is, amelyeknél a rost föltárása vegyi szerek behatása alatt megy végbe. Az utóbbi eljárások a rostanyagot igen kevéssé kimélik, miért is a gyakorlatban tulajdonképpen csak az áramló vagy föl­melegített vízzel dolgozó eljárások terjed­tek el. Ezek az eljárások gazdasági szempontból kifogás alá esnek, sok munkaerőt vesznek igénybe, foganatosításuk nagy térszükség­lettel jár, az időjárástól függenek és nagy­mennyiségű káros szennyvizet szolgáltat­nak. A természetes úton végbemenő kender kikészítés megrövidítésére és egyszerűsíté­sére különböző egyszerűsítő módszereket alkalmaztak, mint pl. mesterséges szárítást, az áztatótartályoknak battériákká való össze­állítását, a víznek az áztatótartályokba alul­ról való bevezetését úgy, hogy az áramlás az álló helyzetben elrendezett szárak men­tén alulról fölfelé történik. Ezeket a mód­szereket azonban egyrészt csak egyenként azaz nem összefüggésben javasolták, más­részt e javaslatok önmagukban véve nem is alkalmasak arra, hogy az eddigi eljárások­nak lényeges javítását eredményezzék. A kender kikészítés gazdaságossá tételé­hez szükséges, hogy úgy a térszükséglet­ben, mint az emberi munkaerőben és végül időben is megtakarításokat érjünk el. Mindezen követelményeket kielégíti a találmány szerinti eljárás, mely az eddigiek­től abban különbözik, hogy a kendert, mi­előtt az az áztatóhoz jutna, tiloljuk. Az áztatást melegvízben való áztatás gyanánt foganatosítjuk és az áztatóból a kender folytonos üzemben mesterséges szárítóberen­dezésbe jut, hogy azután tilolóműbe és rázógépbe jusson. Célszerű, ha a kender az első tilolás után mesterséges szárítóberendezésbe jut és ha azt, mielőtt a melegvíz áztatóhoz kerülne, még egy ízben tiloljuk. A kendernek az áztatást megelőző tilo-

Next

/
Thumbnails
Contents