70946. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szövött betétszövetnek előállítására gummiabroncsokhoz

Megjelent 1022. évi május hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIR0S\G. SZABADALMI LEIRAS 70946. szám. XX/a. OSZTÁLY­Eljárás szövött betétszövetnek előállítására gumiabroncsokhoz. OHLIGSER LEINEN- UND BAUMWOLLWEBEREI PAUL DE WEERTH CÉG OHLIGSBEN. A bejelenés napja 1916 május hó 19-ike. Elsőbbsége 1914 április hó 11-ike. Erőjárművek, kerékpárok stb. gumi­abroncsainak előállítására lenből, pamut­ból vagy efféléből szövött betétszövetek használtatnak és lehetőleg oly szövetet kell használni, mely úgy a lánc, mint pedig a vetülékfonalak irányában megközelítően egyenlő kitáguló képességgel és szakítási szilárdsággal bír. Az ismeretes szöveteknél a kitáguló képesség a lánc és vetülékfona­lak irányában hiányzik, eszerint a szövet nem igen rugalmas, míg a gumiabroncsok betétje gyanánt csak oly szövet használ­ható előnnyel, mely nagyobb rugalmasság­gal bír. Eddig nem sikerült oly szövetet előállí­tani, mely a lánc- és vetülékfonal irányá­ban egyenlő kitáguló képességgel bír, mint­hogy a szövetnek a szövőgépen való elő­állítása alkalmával a láncfonal jobban be­dolgoztatik, mint a vetülékfonal, illetve minthogy a láncfonal nagyobb mértékben hullámos, mint a vetülékfonal, ennélfogva a lánc irányában a rugalmasság is sokkal nagyobb, mint a vetülékfonal irányában. Ennek tekintet bevételével a szakítási szi­lárdság a vetülékfonal irányában olykép fokoztatott, hogy a vetülékfonalak sűrűb­ben vannak elrendezve, mint a láncfonalak. Ez azonban csak szükségszerű eszköz, anél­kül, hogy az említett hátrány kiküszöböl­tetnék. Jelen találmány tárgya oly új eljárás, melynek segélyével ezen szövetek kitágu­lási képessége teljesen ugyanazon fonal irányában egyenlő, vagy pedig tetszés sze­rint szabályozható. Ezen eljárás szerint a szövőgépet elhagyó szövetet avatóeljárás­nak (Krimpprozess) vetjük alá, illetve egy folyadékon keresztül vezetjük, vagy más­alkalmas módon megnedvesítjük, mimellett a láncfonalak irányában a megrövidülés meggátlására a szövetet meghúzzuk, míg a vetülékfonalak irányában a szövetet en­gedékenyen tartjuk, úgy hogy a szövet szélességében, nem pedig hosszában ve­szíthet. Ezen kezelés mellett, minthogy a lánc­fonalak hossza nem változik, azok bizonyos mértékben kiegyenesíttetnek, illetve a lánc bedolgozása folytán előidézett hullám laposabbá válik. Ezáltal a vetülékfonalak­ban levő hullámképzés erősíttetik, mint­hogy a szövet a vetülékfonalak irányában enged, úgy hogy ezen fonalaknál a hullám­hegyek és völgyek nagyobbakká válnak, miáltal kitágulási képessége a vetülék­fonalak irányában fokoztatik. Ezen eljárást olykép szabályozhatjuk, hogy a szövetet nagyobb, vagy kisebb mér­tékben megnedvesítjük, vagy pedig oly folyadékot használunk, melynek hőmér­séklete megfelelően nagyobb, vagy kisebb.. A szövetet ezen kezelés mellett esetleg oly­kép tarthatjuk, hogy a láncfonalak irányá­ban is csekély tágulást engedjen meg. E szerint ezen eljárás alapján a nedves-

Next

/
Thumbnails
Contents