70933. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szennyvizek mechanikai tisztítására

Megjelent 1911. evi május hó 9-én MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 7093B. szám. . XXI/b. OSZ TÁLY. Eljárás és berendezés szennyvizek mechanikai tisztítására. CARL FRANCKE CÉG BRÉMÁBAN. A bejelentés napja 19Í6 szeptember hó 2-ika. Elsőbbsége 1914 julius hó 6-ika. A rothadás folyamatának rolhasztó­terekhen való megfigyeléséből, mint ezt különben a „Verőffentlichungen der Kö­niglichen Landesanstalt für Wasserhy­giene" 18-ik füzetének közleményéből is ismertté vált, újabban megállapították, hogy a savanyú erjedésnek rothasztóterek­ben- való megakadályozására, mely szag­talan, tökéletesen kirothadt iszap képző­dését gátolja, a rothaszlóterekbe periodi­kusan a rothadási folyamat mindenkori stádiumának megfelelő — tehát fölváltott — friss vízmennyiséget kell vezetni és ezen vizet a már hosszabb ideje a rot­hasztótérben fekvő, rothadó iszappal benső érintkezésben kell hozni. Ezen föladatot a jelen találmány tár­gyát képező eljárással azáltal oldjuk meg, hogy a friss vizet az ülepítő térben létesí­tett folyadéktúlnyomás segélyével lökés­szerűen közvetlenül a rothasztótér fene­kére vezetjük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező eljárás kivitelére alkalmas beren­dezést tüntettünk föl két kiviteli példá­ban. Az 1. és 2. ábrán sülyesztő kút alakú be­rendezés, a 3. és 4. ábrán pedig sekély medence­alakú berendezés látható. A szennyvizet ismert módon zárt cső­vezetékekben vagy nyitott szennyvízcsa­tornákon vezetjük a berendezéshez; a szennyvíz az (a) bevezetőcsatornán át a (b) ülepítőtérbe folyik. Az ülepítőtér mé­retei a szennyvíz mennyisége szerint álla­pitandók meg és oly nagyra veendők, hogy a víz elég hosszú ideig álljon benne és a magával hozott lebegő anyagok minél job­ban kiváljanak belőle. Ezek a kiváló anya­gok az ülepítőmedence lejtős oldalfölüle­tein lesíklanak és a friss iszapot tartal­mazó (c) térbe jutnak. Ez utóbbit rend­szerint oly nagyra méretezzük, hogy a le­rakódó iszapot legalább 24 órán át fölve­hesse. A friss iszapot fölvevő (c) teret a rothadó iszap (d) terétől a (g) fenéksze­leppel vagy a kézzel nyitható (gl) toló­kákkal zárjuk el. A (b) ülepítötérben a víz színe az (e) túlfolyató kellő elrendezése folytán ma­gasabb, mint a (d) rothasztótérben. E^'.en magasságkülönbözet nagyságának tetszés­szerinti szabályozására az (e) túlfolyató­cső változtathatóan van kiképezve. Bizonyos időközökben, rendesen na­•y & *

Next

/
Thumbnails
Contents