70930. lajstromszámú szabadalom • Generátor generátorgáznak vagy vízgáznak bitumenes tüzelőanyagokból pl. kőszénből, barnaszénből vagy effélékből a szén desztillációgázaival keverten váltakozó üzemben való előállítására

1 Megjelent 1917. évi május hó 9-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70930. szám. II/©. OSZTÁLY. Generátor generátorgáznak vagy vízgáznak bitumenes tüzelőanyagokból, pl. kő­szénből, barnaszénből vagy effélékből a szén desztillációgázaival keverten, váltakozó üzemben való előállítására. DOLENSKY EUGEN IGAZGATÓ M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1916 junius hó 28-ika. Elsőbbsége 1915 julius hó 5-ike. Ismeretesek már oly generátorok, me­lyekkel generátorgáz vagy vízgáz bitume­nes tüzelőanyagok, pl. kőszén, barnaszén vagy effélék desztillációgázaival keverten, váltakozó üzemben állítható elő és me­lyeknél az égési gázok mindig úgy vezet­tetnek el, hogy a szénoszlop gáztalanítá­sát vagy csak közvetve a fűtő- és égési gá­zok, vagy pedig közvetlenül a fejlesztett hasznos gáz melege végzi. Ezen generáto­roknál tehát gondoskodni kell arról, hogy a forró égési gázok és a forróra fuvatást végző levegő csakis a szénoszlop alatt lévő kokszoszlopon vonulhassanak át. ami a kokszoszlop egyenletes hivatását nagyon megnehezíti és a rendelkezésre álló szén csökkentett kihasználását is okozza, mint­hogy gyakran előfordul, hogy el nem égett kokszrészek vándorolnak lefelé. A talál­mány értelmében ilyen generátorok koksz­oszlopának hatásos átfűtése azáltal van le­hetővé téve, Hogy a kokszoszlop által el­foglalt alsó aknatér tetszésszerinti magas­ságú, de tetőpontjánál a kokszoszlop és a szénoszlop elválasztó rétegét el nem érő tüzhíd által van megosztva. Ezáltal nehéz és zavaró léghozzávezetések és az égési gázok számára az akna közepén elrende­zendő elvezetőcsatornák nélkül lehetővé van téve, hogy a kokszoszlopot váltakozva egyrészt alulról fölfelé, másrészt fölülről lefelé forróra fuvassuk és esetleg a szén­oszlop és a kokszoszlop elválasztó rétegé­nek közelében további léghozzávezetése­ket rendezünk el oly célból, hogy a koksz­tömeg legforróbb övét ezen a helyen hoz­• zuk létre. Ezenkívül a rostélyfölületek vagy lejtős fölületek által nyújtott, az egész keresztmetszetre elosztott széles be-és elvezetések a kokszoszlop egyenlete­sebb hevítését teszik lehetővé. A generá­tornak az üzem kezdetén való folfütése is igen egyszerűvé válik, minthogy a koksz­oszlopokat tetszésszerinti izzásba hozhat­juk anélkül, hogy segédkürtöt kellene be­iktatni. A találmány tárgyát képező akna­elrendezés oly esetekben is előnyösen használható, amelyekben a tüzelőanyag­oszlopon áthatoló gőzárar.iha a kokszosz­lopot a szénoszloptól elválasztó rétegben ismert módon a gázosítás alatt levegőt fú­vatunk be. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját az

Next

/
Thumbnails
Contents