70902. lajstromszámú szabadalom • Sulykolásnál alkalmazandó szorítóberendezés

megjelent 1917. évi április hó 37-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL 7 ' - : 'V); "tíi *y SZABADALMI LEIRAS 70902. szám. Vlll/j. OSZTÁLY Súlykolónál alkalmazandó szorítóberendezés. BERLINER PUMPENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT VORM. MAX BRANDENBURG CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 május hó 11-ike. Elsőbbsége 1915 jolius hó 17-ike. A sulykolóknál eddigelé használatos szorítóberendezések rendesen két részből állottak és a csavarok szoros meghúzása által erősíttettek reá a beverendő csőre vagy cölöpre. Mindenkor érezhető hátrányt jelentett az a körülmény, hogy a szorító­berendezés rövid használat után a csövön vagy cölöpön csúszni kezdett, ami a csa­varok újabb, szorosabb utánhúzását tette szükségessé. A csúszás némi meggátlása céljából a kétrészű szorítót fogakkal vagy csipkézéssel látták el, hogy annak segélyé­vel a eső falazatába kívülről bekapaszkodjék. Eltekintve attól, hogy a cső ezáltal termé­szetszerűen gyöngíttetett, amint a tapasz­talat mutatta, a csúszás elleni biztosítás mégsem volt hosszú tartamú. A jelen találmány tárgyát képező szorító csúszás ellen teljesen újszerű biztosítást nyújt; főelőnyei és jellemzői a követ­kezők : t. A szorító egy darabból áll. 2. A szorító meg nem felelő és a csövet vagy cölöpöt csak rongáló fogaíása teljesen nélkülözhető. * 3. A szorítás önműködően eszközöltetik. 4. A szorítóhüvely meglazítása és a cső­ről vagy cölöpről való eltávolítása könnyen eszközölhető. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképen vett foganatosítási alakja ábrázoltatott és pedig az 1. ábrán a találmány jobb ábrázolása céljából a szorítóberendezés egy alkalma­zási módja van föltüntetve. Az ábra kútcsövet mutat fölcsavarolt szűrővel, mely kútcső a verőkosnak a szo­rítóhüvelyre mért ütései által a talajba be­verendő. A 2. ábrán az új szorítóberendezés a 4. ábra 1—2 vonala szerint vett függőleges met­szetben látható; a 3. ábrán a szorító oldalnézete, a 4. ábrán pedig a 2. és 3. ábrának meg­felelő fölülnézet van föltüntetve. Az (a) csőre (1. ábra), mely alul a sulykolok ismert szűrőjével van összekap­csolva, a (d) szorítótuskó erősítendő, melyre a (c) verőkossal az (a) csőnek a talajba való beverése céljából ütéseket mérünk. Ezen szorítóberendezés eddig, mint már említettük, két a csövet körülfogó pofából állott, melyek belső fölületükön fogakkal vagy csipkézéssel voltak ellátva és a csőre

Next

/
Thumbnails
Contents