70860. lajstromszámú szabadalom • Kavarókar mechanikai pörkölőkemencékhez

Megjelent 191*?. évi április hó 131-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70860. szám. Xll/d. OSZTÁLY. Kavarókar mechanikai pörkölőkemencékhez. DR HŐMMEL WOLDEMAR BÁNYÁSZAKADÉMIAI TANÁR ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1916 március hó 21-ike. Elsőbbsége 1915 március hó 6-ika. A pörkölendő anyag továbbítási irá­nyára merőlegesen ide-odasmozgatott olyan kffvarókkal működő pörkölőkemenicéknél, amelyek a pörkölendő anyagot hossz­irányban továbbítják és a kavaró moz­gási irányához ferdén, két csoportban el­rendezett, az anyagot továbbító kavan> lapátokkal vannak ellátva, az a hátrány mutatkozott, hogy a pörkölendő anyag a kemencetér két hosszfala mentén szükség­telenül fölhalmozódik, itt fekve marad és így a pörkölő hatást bizonyos időn át el­kerüli. Ezen hátrány kiküszöbölése céljából a találmány szerint minden lapát a -ferde munkafölülethez csatlakozó, kifelé lejtős föíülettel van ellátva. A két-két szomszé­dos kavarólapát közti hézaigokat bordák­kal hidalhatjuk át, melyek a pörkölendő anyagnak ezen hézagokban való fölgyü­lemlését meggátolják. A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti kavaiókainak példaképen! foganato­sítási alakja látható. Az 1. ábra a kavarókar oldalnézete. A *2. ábra fölülnézete. A 3. ábra metszet a 2. ábrának A—B vo­nala szerint. A 4. ábra az egyik lapátot távlati ábrázo­lásban mutatja. Az v 5. ábra a lapátokon átmenő metszet a 2. ábrának C—D vonala szerint. A 6. ábra a lapátok elrendezését a pör­kölendő anyagnak balirányú továbbítása, ; esetére mutatjá. A j 7. ábra a kavarókar hatását a kemen­cében vázlatosan szemlélteti. A kavarókar első sorban a kemence hosszirányában elrendezett üreges (a) tar­tóból áll, melyet a kemencefalban vezetett (b) rúd ismert módon a kemence Hosszirá­nyára harántirányban ide-odamoi^aít Az (a) tartán a (c) lapátoknak két (I) és (II) csoportja van megerősítve, mely lapátok egy-egy ferde irányú, a kemencefenéikre merőleges (d) munkafölüiettel vannak el­látva. Az egyik csoport lapátjai a másik csoport lapátjaihoz képest tükörkép mód­jára és emellett eltoltan vannak elren­dezve úgy, hogy a kavarókar ide-odamoe­gása alkalmával az az egész pörkölendő anyagot fölkavarja és (d) munkafölülelei révén fölváltva a kemence hosszirányá­ban -ismert módon akként továbbítja, hogy a kavarókarnak az (1) nyíl irányá­ban való mozgása alatt (2. ábra) a pör-'

Next

/
Thumbnails
Contents