70850. lajstromszámú szabadalom • Mutatókártya vagy efféle és berendezés annak tartására

Megjelent 1U17. évi április hó 21-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 70850. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Mutatókártya vagy efféle és berendezés annak tartására. ORGANISATIÖNS-GESELLSCHAFT BRAUNÉ M. B. H. FABRIK ZEITGEMÁSSER BÜRO-AUSRÜSTUNGEN CÉG BREMENBEN. A bejelentés napja 1916 jnnias hó 23-ika. A -találmány tárgya kártya, mely muta­tók, kartothekek vagy effélék vezetésére alkalmas és melynek kiképzése lehetővé teszi, hogy nagyobb számú egyenlő alakú kártyának egy csomaggá való egyesítésé­nél az egyes kártyákat könnyen megtalál­hassuk és a csomó más kártyáinak meg­bolygatása nélkül kivehessük. Ezen célra előnyösen az új berendezést használjuk, mely szintén a találmány tárgyát képezi. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tárgyát képező kártya egy példakép vett foganatosítási alakját mutatja. Ez az (a) kártya bankóban való föl­használásra alkalmas és a fölírások, a vo­nal zás és a rovatok ennek megfelelően vannak megválasztva. A rajz ebben a te­kintetben kellő fölvilágosítást nyújt. A kártya kiképzésének újdonsága abban áU, hogy az (a) kártya mindkét oldalán a (b) nyúlványokkal van ellátva, melyek­ben a (c) lyukak vannak kiképezve. A lyukak alakja az ábrázolttól eltérően nem­csak köralakú, hanem pl. négyzetes is le­het. Ugyanígy a (b) nyúlványok is más alakban, pl. háromszögűén képezhetők ki. A nyúlványok mindegyike a kártya bi­zonyos rovatával fekszik szemben. A ro­vatok nyomtatott vagy a használatnál be­írt megfelelő föliratokkal vannak ellátva. A kártya első fölhasználásánál azokat a (b) nyúlványokat, amelyek rovatai az illető esetre nem vonatkoznak, eltávolít­juk. Ha pl. 6%-os kamatlábról van szó, akkor az 514, 5%, 6%, 7 stb. %-nak meg­felelő rovatokhoz tartozó nyúlványokat el­távolítjuk. Ugyanígy járunk el a megfelelő rovatok nyúlványaival, ha pl. oly befize­tésről van szó, mely "júniusban történt stb. A kártyának a kartothekbe való besoro­zásánál tehát csak azok a nyúlványok maradnak meg, amelyek hozzátartozó ro­vatai az illető esetre vonatkoznak. Természetes, hogy az eltávolítható, lyu­kasztott nyúlványokkal ellátott rovatok beosztása más is lehet és a miAdenkori célhoz és üzemhez — mely természetesen nemcsak banküzlet lehet — alkalma­zandó. A nyúlványok-oly esetben, ha csak kevesebb, más kártyákon ismétlődő adat­ról van szó, esetleg csak a kártya egyik oldalán alkalmazhatók, viszont a kártya

Next

/
Thumbnails
Contents