70835. lajstromszámú szabadalom • Gépseprőkhöz, súrolókefékhez és más efféllékhez való nyírfavessző, sörték, valamint ezeknek megerősítési módja

lüeictelent 1917. évi április b ó 143 -én. MAGY SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMILEIEAS 70835. szám. XX/e. OSZTÁLY­Gépsöprőkhöz, surolókefókhez éB más effélékhez való nyirf a vessző-sörték, valamint megerősítési módjuk. STEINMETZ SÁMUEL KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 májas hó 17-ike. Gépsöprőkhöz, súrolókefékhez és más effélékhez eddigelé kizárólag piacava­vesszőket vagy cirókot használtak. Ezek azonban manapság részint igen drágáik és másrészt beszerzésük rendkívül nehéz vagy egyáltalában nem lehetséges. A találmány ezen hátrány elkerülését célozza és tárgyát oly sörtebetét képezi gépsöprőkhöz, súrolákefékhez és más affélékhez, mely kiválogatott véskony nyirfavessKÖkből vani összeállítva, melye­ket mérték szerint levágva csomónként dróttal kétszer vagy többször átkötünk és a csomókait külön-külön szurokba be­mártva az ágyazófuratba helyezünk, mely furatot azután szurokkal kiöntünk, miál­tal a sörtecsomók helyzetükben biztonság­gal fogvatartiaitnak. A sörtéket végül egyen­^jtesen levágjuk. Ily módon elérjük, hogy gépsöprőkhöz és más effélékhez az eddig ezen célra föl nem használt nyirfavesszők alkalmazhatók, melyek a célnak teljesen megfelelnek. A furatok természetesen oly sűrűn van­nak egymás mellett elhelyezve, hogy 9. he­lyezett sörtecsomók teljesen tömör söprő­fölületet adnak. A gépsöprök hengere vagy egy, darab­ból áll, vagy lehet a hengert több egymás mellé állított és homlokoldalaikon a ke­rület mentén a sörtecsomók fölvételére alkalmas, kifelé szűkített vájatokkal biró* egymással cs&Vfircsap&zögek segélyével összetartott tárcsából előállítani, mely esetben a sörtecsomók ágyazófur&tait nem szükséges szurokkal kiönteni, mint­hogy az egyes tárcsák furatait oldalt ha­tároló szomszédos tárcsák homloklapjai a sörtéket szorosan befogják. A találmány tárgyát képező sörtebetét, illetőleg annak megerősítési módja a csa­tolt rajzon példakép vett kiviteli alakjá­ban van föltüntetve, nevezetesen az . 1. ábra a gépsöpröhengert alkotó egyik tárcsa homloknézete, a 2. ábra ugyanénnek oldalnézete, a 3. ábra a söprőhenger oldalnézete, vé­gül a 4. ábra a sörtékkel fölszerelt söprőhen­ger kisebb léptékű elölnézete. A kiválogatott vékony (a) nyírfavesz­szőkből készített csomókat egyik végükön dróttal kétszer vagy többször átkötjük, a csomók ezen végét szurokba mártjuk és

Next

/
Thumbnails
Contents