70819. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú cipő

Megjelent 1917. évi április hó 152-én. MAGY. rffej. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70819. szám. l/l'. OSZTÁLY. Fatalpú cipő. HALMÁGYI ANTAL TANÁR ÉS RÁCZ SIMON GÉPÉSZMÉRNÖK ' NAGYENYEDEN. A bejelentőé napja 1916 junius hó 9-ike A jelein találmány tárgya egy fatalpú cipÖ, melynél egyrészt a talpbélés fölső részében nagyjában az emberi láb alsó fölűletéheiz idomuló, alsó fölületében pe­dig a fölső fölfdetnek hajlását követő fa­darabokból áll, másrészt pedig a fatalp alsó fölülete úgy van kiképezve, hogy a járásnál a gördiilése helyettesíti a rendes bőrtalpnál bekövetkező folytonos meghaj- . lást. A mellékelt rajzon a fönti találmány egy kiviteli alakját, és pedig: az 1. ábrán egy ilyen fatalpú cipő a—b vonal szerint vett hoszmetszetét, a 2. ábrán pedig ugyanezen fatalpú cipő c—d. vonal szerint vett keresztmetszetét látjuk föltüntetve. Az (1) cipőfölsőrész, valamint az alatta elhelyezett (2) bélés alsó szegélye egész hosszában reá van hajtva és (3) szögek­kel oda erősítve a fából való (4) talpbélés szegélyére, ezután az így keletkezett hé­zagba vízhatlan, enywel be van enyvezve az ezen hézagot kitöltő (5) falemez, és ennek a falemeznek a talpbélésre szöge­zett, bőrrel együtt alkotott fölülete vízhat­lan enywel és azután parafinnal van be­vonva; ez alatt fekszik a (6) tulajdon­képeni középtalp. A (6) középtalp fölső fölülete lehetőleg odasimul a fölötte lévő, az (1) cipőfölsőrésznek a (4) fabélésre hajtott szegélyéből és az (5) falemezből al­kotott fölülethez. A (6) középtalp fölső fö­lülétének szegélyén (7) bőrszíj fut végig, melyet az összeépítés után az (1) cipő­folsorész részben eltakar. A (6) középtal­pat és a fabélési (&) facsavarok tartják* össze. A (6) középtalp alsó fölülete úgy van Mképezve, hogy hátsó részében alkalmas a (9) saroknak az elhelyezésérte, elől pe­dig úgy \an kivágva, hogy a (10) vendég­talp fölvételére alkalmas. A (J0) vendégtalp sablon szerint elhe­lyezett (11) csavarokkal van a (6) közép­talphoz erősítve és úgy ^an kiképezve, hogy fölső fölülete beleilleszkedik a (6) középtalp megfelelő kivágásába, alsó fö­lülete pedig oly görbülettel bír, hogy a já­rásnál a gördülése helyettesíti a rendes bőrtailpnál beálló folytonos meghajlást. Az itt leirt módon elkészített fatalp ú cipő a jelenleg ismert fatalpú cipők fölött — amelyeknél a fölsőbőr egyszerűen a

Next

/
Thumbnails
Contents