70816. lajstromszámú szabadalom • Keverőtartány poralakú vagy szemcsés anyagok számára

Megjelent 1917. évi április, lio 12-en. MAGY. v •• -SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 70816. szám. X/i. OSZTÁLY. Keverőtartány poralakú vagy szemcsés anyagok számára. .1 FICK ANDRÁS MÉRNÖK FÜRTHBEN (BAJORORSZÁG). [ A bejelentts napja 1918 julius hó Í6-ika. Elsőbbsége 1914 juliua hó 15-ike. A találmány tárgya keverőtartány por- | karok vannak elrendezve, amelyekre (11)' alakú vagy szemcsés anyagok számára, I drótok, zsinórok vagy effélék vannak ki­hosszirányban beágyazott, áttört keverő- J feszítve olykép, hogy emelkedő csavar­csigávál, amelynek szárnyat célszerűen a • felület keletkezik, amely áttörésekkel van. tartányfalig érnek. A? újítás abban áll, ellátva. hogy csigafölületek áttörései kifeszített sodronyok, zsinórok vagy effélék által ké­peztetnek, amelyek megfelelően elrende-Kif eszített drótok vagy zsinórok helyett az áttört csavarfelület képzésére drótr'ács, lyuggatott vagy résekkel ellátott bádog, zett tartókarokon foglalnak helyet. | stb. is alkalmazható, amely megfelelő A rajzon a találmány tárgyának egy ki- ' módon a (10) karokra fektetendő és azok. viteli példája látható. Az • [ kai' kapcsolatiba hozandó. 1. ábra függélyes metszet, a | Ha lyuggatott bádogot vagy effélét al-2. ábra pedig a keverőtartányon át- halmazunk, akkor a támasztókarok, menő harántmetszet. amennyiben a bádog belső szélén a (8)' A (7) keverőtartány, amelynek (19) ki- j tengellyel összekapcsoltatik, rövidebbek bocsátónyílása (20) tolókával elzárható, 1 is lehetnek. akár magábanállóan, akár pedig úgy ; . A kisebb (9) csigát célszerű vigyan . mint a kiviteli példánál, az (1, 2) sílókam- ! együtt alkalmazni, de nem okvetlenül rákkal és az ezekhez tartozó {3, 5) szál-.! szükséges. lítócsigákkial kapcsolatban rendezhető el. | Az (1, 2) silókamrák fölött elrendezett A (7) keverőtartányban középen füg-. | (3) csiga az anyag bevezetésére szolgál, gélyesen végigmenő; (8) tengely van j és pedig vagy a tolókákkal elzárt (4) nyí­ágyazva, amely körül magábanvéve is- ! lásókon keresztül a sílókamrákba, vagy mert módon egy aránylag csekély átmé- | }>edig a (12) nyíláson keresztül közvetle­rőjű (9) szállítócsiga tekerődik. nül a keverőtartányba szállít. 1 Ezen (9) csigán kívül már most á ta­lálmány szerint a (8) tengelyen csavar­vonal mentén emelkedően (10) tartó-Az (5) csiga, amelynek vezetőcsator­nája a (6) csatorna révén a keverőkamra . alsó terével áll összeköttetésbén, szükség

Next

/
Thumbnails
Contents