70811. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fagyapotnak párnázási célokra való alkalmassá tételére

Megjelent 1917. 'éti Április hó 13-én. MAGY. SZABADALMI KHI. HIVATAL 3 70811. szám. Vlll/f. OSZTÁLY. Eljárás fagyapotnak párnázási célokra való alkalmassá tételére. i ' CONRADT EMIL GYÁROS BROMBERGBEN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 25-ike. Olcsó árúk párnázására igen gyakran agyapotot Használnak, azonban ez az , myag nem rendelkezik az e célra kívána­os tulajdonságokkal. Egyrészt az egyes izálak sínián egymásra feküsznek, minek következtében a párna kemény és rugal­natlan lesz, másfelől pedig a szálak könv­íyen összetöredeznek úgy, hogy a fagya-K>ttal töltö^; párna már rövid Használat itán is csak apróra tört gyapotszálakat artalmaz és a rugalmasságot teljesen nél­:ülözi. • Sikerült azonban oly eljárást találni, mellyel a fagya pot egyes szálai hajlé­:onnyá tehetők úgy, hogy még közvetlen lajlítá&ra sem törnek^ össze. Az eljárás fúttal a rostszálak fodorítását is ered­nényezi, ugy hogy azok nem feküsznek imán egymáshoz, hanem tartósan laza árnaanyagot alkotnak. Az eljárás lényegileg, a fagyapot alkal­vas impregnálásában áll, amely a követ­ező módon történik: A gépből jövő fagvapoíot kötelekké so­orjuk. amire ismeri gépeket alkalma­unk. A fagyapotköteleket kádha helyez­iik és kb. 10 rész magnéziumkloridnak [) rész vízben való oldatával öntjüík le. Teljesen közömbös, hogy az oldat erő­sebb-e vagy gyöngébb, vagy hogy hideg vagy meleg állapotban alkalmiaztatik-e, mivel a kívánt cél elérése nincs feltétle­nül az oldatnak egy bizonyos töménysé­géhez és hőmérsékletéhez kötve. A fagya­potköteleket ezen impregnálás után ismét megszárítjuk. A szárítást forró levegővel, vagy pedig előnyösebben szabad levegőn lassan vé­gezzük. Ez utóbbi esetben a fagyapotköte­leket a szárítótérben felakasztjuk és a he­lyiség egyik oldalán ventilátorok segélyé­vel friss levegőt szivatnak be, a másik oldalon pedig a levegőt, miután a fel­akasztott kőteleket körüljárta és a ned­vességet magába vette, ismét eltávolítjuk. Az ily módon impregnált köteleik ki­tűnő párnaanyagot adnak » kötélalakban hozhatók forgalomba úgy, hogy széttépé­süket ós feldolgozásukat a kárpitos v^gzi. A farostszálakat, amelyek a kötélben hul­lámos alakra lesznek szert s impregnáltai­nak és ismé1 megszáríüatnak, ennek foly­tán megtar ;ák b'Vimos, göndör alaikju- -kait. Az egye zálak tehát miután a kötél-f bői kibonts !;>k, nem feküsznek simán egymásra, hanem göndörségük folytán

Next

/
Thumbnails
Contents