70809. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rádiumot kicsapó savakat tartalmazó vízből rádioaktív ásványvizek készítésére

megjelent 1917. évi április hó 12-én. MAGY. gfc^ KIR. SZABADALMI jf iff HIVATAL SZABADALMI LElMs V 70809. szám. S IVÜ. OSZTÁLY. Eljárás a rádiumot kicsapó savakat tartalmazó vízből radioaktív ásványvizek készítésére. AGGERSBORG HANS CHRISTIAN GYÁROS KOPE-NHÁGA/M FREDÉRIKSBERGBEN. A bejelentés napja 1916 augusztus hó, 23-ika. Elsőbbsége 1915 auguáztus hó 24-ike. A jelen találmány eljárásra vonatkozik rádiumot kicsapó savakat tartalmazó víz­ből radioaktiv ásványvizek készítésére és izon a megfigyelésen alapszik, hogy a izéndioxyd jelenléte, főleg nyomás alatt, L radioaktiv anyag kicsapódását meggá­olja, ami egyébként bekövetkezik, ha va­amely oldott rádiumsót vagy effélét szul­átokkal, foszfátokkal vagy effélékkel ho­;unk érintkezésbe, melyek az ásványvíz­ien előfordulnak. Az eddig ismert mesterséges radioaktiv sványvizeknél ez a kicsapódás nem volt Ikerülhető. Készítésük és palackozásuk Ive az volt, hogy valamennyi fnegtöltendő j >alack fenekére bizonyos mennyiségű rá­ium szulfátot vagy effélét helyeztek. Ez a altétel azonban gyakorlatilag nem telje­íthető egyformán, megbízhatóan és min­en köri\lménv közt és így nem egyforma alamennyi palack tartalma a radioaktivi­ís szempontjából. A jelen találmány szerint készült ás­ánvvíz ezzel szembén a radioaktivitás sempontiából teljesen egyforma az egyes alaekokban, és pedig úgy a palackok kü- ; lönböző helyein, mint a különböző pa­lackokban. Az eljárás foganatosításának módját a következő példával világítjuk meg: Egy bizonyos munkaszakaszhoz való rádiumsómennyiséget egyedül vagy az ás­ványvíz azon alkatrészeivel együtt, me­lyek a rádiumot nem csapják ki, desztil­lált vízben föoldunk és nyomás alatt szén­dioxvd hatásának teszünk ki. A többi sót, és pedig úgy azokat, melyek kicsapják, mint esetleg azokat, melyek nem csapják, ki a rádiumot, szintén széndioxydgáz nyo­mása alatt desztillált vízben külön fölold­| juk. A két oldatot azután összekeverjök, mimellett gondoskodunk arról, hogy ezek a széndioxyd nyomása alatt (kb. 4. atm. nyomás alatt) maradjanak az egész keve­rési művelet közben. Ezáltal meggátoljuk a rádiumszulfát vagy efféle kicsapódását SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás a rádiumot kicsapó savakat tartalrpazó vízből radioaktiv ásvány­vizek készítésére, melynek jellemzője

Next

/
Thumbnails
Contents