70773. lajstromszámú szabadalom • Védőkapcsoló folytonosan változó ellenállással

Megjelent 1917. évi április hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 70778. szám. /Vll/g. OSZTÁLY­Védőkapcsoló folytonosan változó ellenállással. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 október hó 14-ike. Elsőbbsége 1914 október hó 17-ike. Nagy feszültségű kapcsolók védő ellen­állásának aiz a célja, hogy gépek vagy egy kábelhálózat bekapcsolásakor áramlökés­nek vagy túlfeszültségnek fölléptét gátolja meg; az ilyen védő ellenállást fokozatosan, sőt többnyire csak egy fokban, ú. n. elé­kapcsolt kontaktusokon át szokás be- és kikapcsolni. A föntemlített célt tökéletesebben elér­hetjük, ha a végtelen és a zérus ellenállás^ értékek közt lehetőleg sok fokon, sőt' foly­tonos átmenetben kapcsolunk be, vagy a fordított sorrendben ki. Az új elrendezéssel ilyen folytonos át­menetet teszünk lehetővé; e célból a védő ellenállásit kevésbé jól vezető anyagból, ű. m. szénből, szilitből, karborundunból stb. készítjük pálca- vagy lemezalakban és úgy rendezzük el, hogy ha pl. a kikapcso­láskor a tulajdonképeni kontaktust már megszakítottuk és a kontaktusrészek egy­mástól távolodnak, az egyik kontaktusfél és a másik kontaktusféllel összekötött el­lenállás között még mindig menjen át áram. A bekapcsolt ellenálláspálcának hossza a be-, ül. a kikapcsolás folyamán az új elrendezés szerint folytonosan vál­tozik. A csatolt rajzon a találmány tárgyának példakép szolgáló kiviteli alakját tüntet­tük föl sémában, emelő, karos, ú. n. ké­ses kapcsoló gyanánt. E kapcsolónak szi­lárd (a) kontaktusaitól kétfelől a pl. szi­litből való (b, b) pálcák foglalnak helyet. A fölső szélén kiszélesbített (c) kap­csolókés a (b) pálcák között mozog tova és közte és a pálcák közt akár közvetlen érintkezés, akár pedig rövid fényív révén áram megy át, amely csak a (b) pálcák végén szakad meg, amidőn közülök a (c) kés kilép. SZABADALMI JGÉXY. Védő kapcsoló kevésbé jó vezető anyagi­ból pálca- vagy lemezalakban készült ellenállással, jellemezve ez utóbbinak olyan elrendezésével, hogy bekapcsolt hossza a kapcsoláskor folytonosan vál­tozik. (1 rajzlap meliéU ttel.) mlla3 ftéa?vény almaaáo nyomdája budapesti*

Next

/
Thumbnails
Contents