70701. lajstromszámú szabadalom • Nyereg

-Hesdeleiit 1ÍÍ17. évi március iió 37-én. 70701. anAu^ytO ¥ú*0 XX d. OSZTÁLY. Nyereg. P0P0FF DIMITAR A. KAPITÁNY SOFIABAN, JELENLEG BUDAPESTEN. A b«ielent.4f« napja 1916 julius hó S-ika. 1. és 2. ábra teherhordó nyereg oldal-és elölnézete, a , 3. és 4. ábra pedig lovaglónyereg ha­sonló vetületei. A nyereg két oldalrésze minden esetben egy-egy keretből áll, melynek alsó olda­lán az erős vitorlavászonnal bevont (2) szőrpárna, fölső oldalán pedig a (3) vas­vereték van fölerősítve. A nyereg hátsó és mellső végén alkalmazott vereték két pár ollószerüen kapcsolt szárból áll, me­lyek összeköttetési helyük előtt cgvmás­felé. azon túl pedig ellenkező érteleimben meg vannak hajlítva és ill egy-egy szarv­alal vú (4) nyújtványban végződnek. Két­két ily nvújtvány fölső végeit az ezekkel* csuklósan kapcsolt (5) rúd köti össze. Hogy már most az oldalrészek a ló testé­nek megfelelően, hajlásszögük lényeges megváltoztása nélkül beállhassanak, a nyereg mellső végén alkalmazott szárpár belül fekvő és a nyereg hátsó végén al­kalmazott szárpár kívül fekvő nvújtvá­nvában az összeköttetés helyén egy-egy (6) csavar van beerősítve, a másik kél nyújt­vány pedig a csavar átvezetésére szolgáló hosszanti (7) hasi iákkal van ellátva. Oly módon, hogy a csavart a hasítékban el-Találmányom tárgya beállítható oldal­részekkel biró nyereg, melynél az ilynemű | ismert nyergek hátrányai, annak követ- i keztében, hogy az oldalrészek bármily | testalkatú lónak megfelelően állíthatók be ! és minden esetben elég nagy fölületen fek- I szenek a ló oldalára, a gerincét ellenben nem érintik, biztosan el vannak kerülve, nevezetesen ki van zárva az, hogy a ló | háta káros nyomásnak legyen kitéve vagy j kimarjuljon. Ezt a találmány tárgyát képező nyereg­nél olymódon érjük el. hogy a nyereg ol-i dal részein ek nem úgv, mint az ismert be- , i i állítható nyergeknél, legyezőszerüen szét- ; nyíló, hanem az illető ló testének kereszt- : metszetalakjához viszonyítva közel kon- , centrikus helyzetbe eltolódó mozgást köl- j csönzünk, azaz a nyereg oldalrészei egy- : mássial való összeköttetési helyük közvet- ! len közelében laposabb, vagy kevésbbé lapos oválisokat képezhetnek .anélkül, hogy ekkor az oldalrészeknek egymáshoz : való hajlása olyan nagy mértékben meg­változnék, mint az ismert beállítható nyergeknél. A csatolt rajzon a nyereg kél foganato­sítási alakja látható, nevezetesen az

Next

/
Thumbnails
Contents