70686. lajstromszámú szabadalom • Hajtógép

Megjelent 1917. évi március hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70686. szám. XíX/b. OSZTÁLY. V Hajitógép. KORPONAY JÓZSEF MAGÁNHIVATALNOK BAJÁN. A bejelentés napja 1916 április hó 12-ike. A találmány tárgya hajítógép, mely kü­lönösen lövedékek, bombák hajítására alkalmas. X találmány tárgyát képező gép aránylag egyszerű szerkezetű é§ könnyen kezelhető, működése pedig a lehető leg­tökéletesebb. A találmány alapelve az, hogy a hají­tandó tárgy tetszőleges hajtóerő hatása alatt álló, rögzíthető és kioldható, moz­gási pályájában ütköző által határolt eme­lőn van megerősítve ügy, hogy a kioldott emelőt a rajta megerősített tárggyal együtt a hajtóerő nagy sebességgel elforgatja, míg az emelő az ütközőhöz nem ütközik, mire a centrifugális erő a lövedéket az emelőtől elhajítja. A Hajtóerő tetszőleges lehet, pld. rúgó­feszültség, komprimált levegő nyomása. A következő leírás rugós hajítógépet is­mertet. A mellékelt rajzon a hajítógép egy fo­ganatosítási alakja van, föltüntetve, és pedig.az 1. ábrán oldalról, a 2. ábrán fölülről nézve. (2) a hajítógép váza, mely fagerendák­ból vagy vastartókból lehet összeállítva és kellő módon van merevítve. A (2) váz­ban forgathatóan ágyazott (3) tengelyen a hosszúkás keret alakjában kiképezett (4) kétkarú emelő van az (5) agy útján megerősítve. A (4) emelő két szára a (3) tengely mögött a (6) harántrúd vagy cső által van merevítve. Á (4) emelő hátsó vége a bomba befogadására való (7) hü­velyt hordja, melynek az alsó végén al­kalmazott (8) kupakjába a (9) akasztó­horog kapaszkodik. A (9) horog a gépváz (10) harántgerendájáEoz van hozzáerő­sítve a (11) szekrényben elhelyezett, is­mert szerkezetű rugós mérleg közbeikta­tásával úgy, hogy a1 hajííóerő a hajítás előtt' pontosan leolvasható. A (4) emelő mellső végén a (12) rúgós ütköző van elrendezve. A (3) tengelyen szabadon forgathatóan van a (13) emelőkar ágyazva, mely a (4) emelő két szára közé nyúló végién a vál­toztatgató (14) súlyt Kordja. A (14) súly a (15) kötél egyik végére van rákötve. A (15) kötél "a (4) emelőn ágyazott (16) csi­gán fut és másik vége a (17) rúgó útján a (6) merevítőrúdhoz van hozzákötve. A (14) súly a bomba súlyának kiegyenlíté­sére szolgái A (2) váz fiátsó végén a (18) tengely

Next

/
Thumbnails
Contents