70673. lajstromszámú szabadalom • Gép, golyók előállítására

Megjelent 1917. évi március hé 21-én. MAG-T. SZABADALMI KIR. HIVATAL 7Q$73. szám. xvi/d OSZTÁLY. Gép golyók előállításira. CANDA FERDINÁND EUGENE GYÁROS NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1910 május hó 10-ike. A jelen találmányt gép képezi golyók­nak, különösen oly acélgolyóknak előállí­tására, melyek ércnek, cementnek, gipsz­nek és Hasonló anyagoknak törésélre, il­letve őrlésére használtatnak. A találmány különösen a gépnek golyóformáló matri­cáira, ezeknek pontos beállítására és a gép tokjának igen szilárd kiképzésére vonat­kozik. a < A találmány célja oly gépnek létesítése, mely az említett golyókat igen . gyorsan, igen olcsón és igen egyszerűen állítja elő. A találmányt képező gépben a golyók két matrica segélyével állíttatnak elő rúd­alakú nyers anyagból; a gépnek egyik fo­ganatosítási alakjánál: a két matrica kö­zül az egyik forog, a másik pedig szegmens alakjában van kiképezve és rögzítve van. Ezen két alakadó matricán kívül egy har­madik, kikészítő ' matrica is van elren­dezve, mely a rögzített, alakadó matricá­inak folytatását képezi, de attól külön, ál­lítható be: Az alakított golyók ezen kiké­szítő matrica áhá! választatnak el egy-Hiástól, ha csak ezen elválasztás nem tör­tént mái- előbb az alakadó matricák hor­nyait elkülönítő bordák általi A találmányt képező gépnek egy másik foganatosítási alakjánál mindkét alakadó matrica majdnem sík lemez alakjában van kiképezve, ahol is az egyik matrica a má­sikhoz képest alternatív mozgást végez. A mellékelt rajzokban a találmányt ké­pező gép három foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak oldalnézete. A ( 2. ábra függélyes hosszmetszete. A 3. ábra a gép egy részének harántmet­szete nagyobb léptékben. A 4. ábra a gép tokja egy részének oldal­nézete. Az 5. ábra metszet a 4. ábrának 5—5 vo­nala szerint. A 6. ábra metszet a 2. ábrának 6—6 vonala szerint. A 7\ ábra az alakadó matricák hornyainak harántmetszete nagyobb-léptékben. A 8. ábra a gép egy másik foganatosítási alakjának hosszmetszete. A í 9. ábra fiarántmetszete. A ! . 10. ábra a gép egy harmadik foganato­,'sítási alakjának vázlatos föltüntetése. i Az (1) ürös henger (2. ábra) belső ol­dala a két (2) csonka kújjpá van kiké­pezve (3. ábra), melyekkel a (3) és a (3*)>

Next

/
Thumbnails
Contents