70659. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromótorok közlőművének önműködő be- és kiiktatására, különösen égési erőgépek indítómótorai számára

jlegjeleut Itt 17. evi március ho 17-éii, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70659. szám VII g. OSZTÁLY. Berendezés elektromótorok közlőművének önműködő foe- és kiiktatására, különösen égési erőgépek indítómótorai számára. FRIEDGICH WEICHIMANN'S WWE. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1915 december hó 31-ike. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 12-ike. Jelen találmány tárgya berendezés elek­tromotorok közlőművének önműködő be-és kiiktatására, különösen égési erőgépek­nek segédelektromótor segélyével való megindítására és az elektromotor által meghajtott géprésznek (fogaskerék, dörzs­tárcsa vagy hasonlónak) önműködő, amel­lett azonban gyors és biztos be- és kiikta­tását célozza a kapcsolóberendezésnek egyúttal lelhető csekély helyszükségletével. Ilyfajta berendezés különösen automobil­motoroknak egy kis elektromotor segé­lyével való megindítására alkalmas. Ennél azonban az a föltétel teljesítendő, hogy az elektromotor a megindításnál az égési erőgép hajtótengelyével kapcsolatban áll­jon, míg a megindítás után az elektromo­tor közlőművének kiiktatása azonnal be­következzék. A közlőmű ezen be- ós ki­iktatása eddig rendesen egy, a vezetőülés* közelében elhelyezett pedál működtetése által történt, ahonnan aztán egy komplikált áttétel- által egy rudazat vagy hasonló se­gélyével a be- és kiiktatószerkezet mű­ködtetése és ezáltal, a közlőműrészek be-és kikapcsolása bekövetkezett. Ilyfajta el­rendezések azonban egyrészről azon hát­ránnyal bírnak, hogy a kormányos még jobban vétetik igénybe, mint az már enél­kül iá történik, míg másrészről a szerke­zet azon korlátolt területen, mely egy automobilnál rendelkezésre áll, nehezen helyezhető el. A találmány tárgyát képező berendezés egyrészről a közlőműnek teljesen önmű­ködő be- és kiiktatását eszközli, másrész­ről nagyon kevés helyet foglal el, mivel magán az elektromotor tengelyén helyez­hető el. Emellett gyorsan és teljesen biz­tosan működik. A találmány a csatolt rajzon egy példa­képem kiviteli alakban van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a berendezést nézetben mu­tatja, a 2. ábra annak metszete, 3. ábra fölülnézet; 4. ábra a kapcsolás vázlatos föltüntetése és az 5. ábra ezen kapcsolásnak egy megvál­toztatott kiviteli alakja. A berendezés lényegében az (a) elek­tromotorból ált melynek (b) tengelye a (c) fogaskereket hordja. A motorházzal

Next

/
Thumbnails
Contents