70648. lajstromszámú szabadalom • Távgyútókészülék kis gáznyomás számára

Megjelent 1917. évi március l ó 17*éii. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70648. szám. II/d. OSZTÁLY Távgyújtó készülék kis gáznyomás számára. BERLIN-ANHALTISCHE MASCHINENBAU-ACT1ENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelenteti napja 1916 májas hó 16-ika. A jelen találmány távgyújtó készülé­kekre vonatkozik kis nyomású gázvezeté­kek számára, mely készülékek többrét hajtogatott fémmembrannal bírnak; a ta­lálmánynak célja az eddig ismert mem­branokaty melyek nem elég érzékenyek és melyek a finom mechanikai kapcso­lási müvek számára nem elég pontosak, oly üj membránokkal helyettesíteni, me­lyek nem bírnak ezen hátrányokkal. A jc^en találmány szerint a megköve­telt könnyű mozgathatóságot és a mem­'braníjpk megterhelésénél az utóbbival arányosan ós egyformán emelkedő ellen­álló képességet anélkül, hogy ugrásszerű rögtönös mozgásoktól kellene tartanunk, azáltal érjük el, hogy membrán gyanánt egy többrét hajtogatott nyomó ele'met al­kalmazunk, melynek egyes lemezei egy­mással összefüggő, koncentrikus,' egymás­tól lépcsősen elválasztott, sík gyűrűkből állanak, mely gyűrűk a nyomó elem be­fogási síkjához hegyes szög alatt állanak. Hogy a nyomó elem löketkihajlása, az egyes lemezek szükségelt számának csök­kentése mellett, nagyobbíttassék, minden •egyes lemeznek középrésze, a nyomó elém meg nem terhelt állapotában, a lemez széléhez viszonyítva mélyítve van. Ily nyomó elem löketének kezdetén az egyes lemezek mélyített része legelőször is a lemez külső széleinek síkjához köze­ledik és csak ezen állás elérése után fog­lalja el azt az állást, mellyel az ismert membránok már löketük kezdeténél bír­nak. Az új membrán tehát a löketnek ezen részével mozgékonyabb az ismert membránoknál. Hogy nagy es rögtönös hőmérséklet­változásoknak káros befolyását a nyomó elemre elkerüljük, az utóbbival egy ther-v mostat van összekötve, mely egy golyós csukló segélyével a kapcsolómünek csa­varorsójával áll összeköttetésben. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező készüléknek egy foganatosítási alakja van foltüntetve. Az 1. ábra a készüléknek oldalnézete és részben metszete. A 2. ábra a nyomó elemnek metszete. A 3. ábra részletrajz. A nyomó elem a háromrét összehajtott (1, 2, 3) lemezből áll (1. ábra), melyek közül a (3) lemez a készüléknek (4) és

Next

/
Thumbnails
Contents