70626. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas drótkengyelekből álló edényzár

' Megjelent 1U17. évi március hrt lO-én. ' MAGY. KIR. SZABADALMI jEH HIVATAL " SZABADALMI LEÍRÁS 70626. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Rugalmas drótkengyelekből álló edényzár. GLASFABHIKEN UND RAFFINERIEN JOSEF INWALD A-G. CÉG WIENBEN. • A bejelentés napja 1916 február hó 26-ika. Elsőbbsége 1913 október hó 7-ike. Már ismeretesek a födélre fekvő lemez­zel, vagy csavarrugóval csuklósan össze­kötött, az edény nyaka alá nyúló, rugal­mas drótkengyelekből való .födélzárak, aminők a mellékelt rajz 1. és 2. ábráin Használati helyzetben, egy edényen alkal­mazva vannak bemutatva. Ezeknek a zá­raknak azonban az a hátrányuk, hogy a födélről, gyakran véletlenül is könnyen lehúzhatok. Ezt a hátrányt küszöböli ki a jelen ta­lálmány tárgya. Ezt azzal érjük el, hogy mindegyik kengyel az edény nyakának csak nem felét körülveszi és azok a ken­gyeldarabok, melyek a 'középrésztől az edény nyakát körülvevő részekhez vezet­nek, a forgási tengelyben vagy azzal pár­huzamosan feküsznek úgy, hogy a zár riyitása és zárása céljából a kengyeleket ezen kengyeldarabok körül el kell for­gatni. • . A mellékelt rajz a találmány tárgyát j egy foganatosítasi példájában ábrázolja, j és pedig: a { 3. ábrán perspektivikusan, a j 4. ábrán oldal- és az - I 5. ábrán fölülnézetben, palackon való alkalmazásában. A födélzár egy a födélre fekvő (a) le­mezből áll, mellyel a két: (B) és (D) drót­kengyel (b) és (d) hosszadarabjai csuk­lósan varinak Összekötve. A (b) és (d) drótkengyelhosszdarabok a födél egyik átmérője közelében egymás mellett és egymással pontosan vagy megközelítőleg párhuzamosan a födél fölött, azután pe­dig merőlegesen lefelé vannak vezetve úgy, hogy az edény nyakának (f) kari­mája alá nyúló (g) és (h) kengyelrészek olv nagyra méretezhetők, hogy mindkét kengyel majdnem a, fél palacknyakot fogja körül, utóbbi íehát csaknem telje­sen körül van véve a két kengyelrésszel. Ezáltal a födélzar lehúzása a födélről minden irányban lehetetlenné van téve és rendkívül megbízható zár létesül,-mely gyorsan fölílleszthető és ismét levehető, j Minthogy a (B) és (D) kengyelek (b) és (d) hosszdarabjai egymás mellett feküsz­nek, ólomzár alkalmazása is meg van | könnyítve. Azonkívül a kengyelnek a ta­lálmány értelmében vajó kiképzése igen.

Next

/
Thumbnails
Contents