70621. lajstromszámú szabadalom • Eljárás selyem hámtalanítására

Megjelent 1917. évi március hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 70621. szám. XI^/a/1. OSZTÁLY­• Eljárás selyem hámtalanítására. RÖHM & HAAS CÉG DARMSTADTBAN. A bejelentés napja 1915 január hó 12-ike. Elsőbbsége 1914 február hó 9-ike. Sely^mgubók, selyémhulladékok stb. hámtalanítását vagy gumimentesítiését eddig vagy rothadási folyamat megindí­tásával vagy szappannal való főzéssel végzik. Mindkét eljárásnak hátrány&i vannak. Á rothadási folyamat sok időt vesiz igénybe és úgy, mint a baktériumok útján végzett folyamatok általában, nehe­zén ellenőrizhető, továbbá igen kellemet­len szaggal Jár. A szappan hátránya' vi­szont elsősorban az, hogy a selyemrostot megtámadja; ezenfölül pedig a szappan használata nagyon költséges, minthogy átlag a nyersselyem 30%-át kitevő szap­panmennyiségre van szükség. Ismeretes továbbá a selyem hámtala­nítására a hasnyálmirigy alkalmazása is. Az ezen az úton elért eredmények azon­ban az ipar követelményeinek nem fe­lelnek meg. Ki sérleteinkkel, melyeket 1910 óta végzünk, megállapítottuk, hogy a hasnyálmirigynek szappannal való kom­binálása sem vezet a kívánt sikerhez. Újabban már most azt találtuk, hogy a ki nem elégítő eredmény arra vezetendő vissza, hogy a hasnyálmirigy enzimjének használatánál 40° C. hőmérsékletet nem szabad túllépni, minthogy az enzimek tudvalévőleg fokozottabb hőmérsékletet nem bírnak el, míg viszont a selyem hám­talanításánál a nyersselymet 100 C. fokig hevítik. Ha azonban ezt a hevítést az en­zimekkel való kezelés után végezzük, a kiyánt siker teljes mértékben bekövetke­zik. Szappan használata emellett nem föl­tétlenül szükségeSÜ, ajánlatos azonban al­kalikus szappant alkalmazni, minthogy ezáltal a hatás biztosabbá válik. Az alkal­mazandó szappahmennyiség ezen eljárás­nál bámulatosan csekély. Míg eddig 30—40% szappanra volt szükség, a talál­mány tárgyát képező eljárás esetében már ennek tizedrésze is elegendő. Ép ily cse­kélyek a szükséges enzimmennyiségek is. 0.5%-os pankreatinoldat teljesen, ele­gendő. Eltekintve attól, hogy ezen járás szappan használatahoz viszonyítva rend­kívül olcsó, az eljárással még a szappan hátrányai is elkerültetnek, amennyiben a kezelés a selyemszálat semmiképen sem támadja meg. Példa: A nyersselymet néhány órán át 40 fokot meg nem haladó hőmérsékleten 0.5%-os vizes pankreatinoldattal kezel-

Next

/
Thumbnails
Contents