70576. lajstromszámú szabadalom • Gabonafajsúlymérleg

Megjelent 1917. évi március hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL 70576. szám. vil/f., OSZTÁLY­Gabona faj súlymérleg. BREUER BERNÁT MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 február hó 14-ike. A találmány tárgya ioly készülék, mjely­lyel a gabona' minősége (fajsúlya) sűrí­tett levegő, illetve légnyomásmérő segítsé­gével megbízhatóan és abszolúte pontos­sággal állapítható meg. / A mellékelt rajzon a készülék kereszt­metszetben van föltüntetve. A mérési el­járás a következő: Egy precíziós mérlegen lemérünk egy meghatározott súlyú (pl. 1 kg.) gaboriát és azután a készülék segítségével annak pontos térfogatát a következőképen álla­pítjuk meg: A készülék légmentesen záró (a) csap­dát elzárjuk és a lemért meghatározott súlyú gabonát a (b) tölcséren és a (c) csapon keresztül a (d) tartányba leereszt­jük. Ezután a (c), valamint az (e) lég­mentesen záró csapokat szintén, elzárjuk és az (f) légszivattyúval a (h) tartlányba annyi levegőt szivattyúzunk, hogy a (g) érzékeny légnyomásmérő higanyoszlopa az (i) jelig szálljon föl. Ezután a (h) tar­táttyban lévő magasnyomású (sűrített) levegőt az (e) csap megnyitása által á (j) csövön keresztül átengedjük a (d) tar­tányba, miáltal ott is magasabb nyomás fog föllépni; és ennek következtében a (k) légnyomásmérő higany^jtlopa a légnyo­más mérvéhez képest, az (1) beosztások­kal ellátott üvegcsőben föl fog szállani. Ha a mérendő gabona fajsúlya kisebb, akkor ugyanazon súlymennyiség térfo­gata nagyobb lévén, a (d) tartányban föl­lépő nyomás nagyobb lesz, teKát a lég­nyomásmérő . Higanyoszlopa magasabbra fog szállani, míg ha a gabona nehezebb fajsúlyú, akkor a térfogata kisebb, teliát' a föllépő nyomás is kisebb lesz és eiz eset-Ben a légnyomásmérő higanyoszlopa alacsonyabban marad. A (k) légsúlyimérő oly beosztásokkal látandó el, hogy a hi­ganyoszlop állásának leolvasása által, tu­lajdoniképen 1 hektoliter, azaz a mai gya­kprlatnáíc megfelelő gabona súlyát olvasá­suk le úgy, hogy az átszámítáisok elkerül­hetővé váljanak. Az ezen készülékkel elért mérési ered­mény föltéüen megbízható lesz, mert a levegő az egyes gabonaszemek közé is be­hatol, tehát ezen eljárással a gabona tér­fogatát abszolúte pontossággal határoz-' tuk meg. SZABADALMI IGÉNY. Készülék a gabona fajsúlyánaik megálla­pítására, mely lényegében egy érzé­keny manomiéterrel összeköttetésben

Next

/
Thumbnails
Contents