70559. lajstromszámú szabadalom • Fatalp lábbelik számára

Megjelent 1917. évi február hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70559. szám, 1/b. OSZTÁLY. Fatalp lábbelik számára. SÜRÁNYI IMRE GÉPÉSZMÉRNÖK DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1916 április hó 6-ika. Fatalppal fúró lábbelik már ősidők óta ismeretesek és ép oly régi az a törekvés is, hogy ezen faíalpaknak hátrányai elke­rül tessenek. Mindezen törekvéseknek fő­célja az, hogy a fatalp merevsége követ­keztében föllépő járási nehézségek kiküJ szöböltessenek, amit eddigelé kétféle mó­don igyekeztek elérni: Vagy megszüntet­ték a fatalpnak merevségét vagy meg­hagyva ugyan ezen merevségét, a fatalpat. ihletve ezen fatalpnak járó fölületét akké­pen képezték ki, hogy a merev fatalp a lábfejnek a járás közben bekövetkező meghajlításait nem akadályozza meg. A fatalp merevségének megszüntetése akként történt, hogy a láb talpa anató­miai tagozásának három része nevezete­sen az elülső rész, a boltívi rész és a sa­rokrész közül a merev elülső részt egy csukló segélyével kötötték össze a merev egészet képező, de külön-külön is merev, boltívi és sarokrésszel. A jelen találmány már most a kitűzött föladatot egészen más ütőn oldja meg. A jelen találmány szerint ugyanis a láb­belinek egész talpa szintén fából készül ugyan, csakhogy Qzen fatalp nem áll egy egységes vagy egymással csukló segélyé­vel összekötött két merev .részből, hanem egy külön fasarokból és bizonyos számú, aránylag keskeny önmagukban merev talpszeleteknek egy sorából, melyek a sa­rokkal együtt egv hajlékony talpleinezre I és evvel együtt a lábbeli fölső • részéhez j vannak erősítve. i Az ekképen előállított fatalp tartóssága mellett teljesen hajlékony úgy, hogy az a járást egváltalján nem teszi nehézkessé, mert a talp a járás közben meghajlított és kiegyenesített lábfejhez teljesen hozzá­simul. A mellékelt rajzban egy, a találmányt képező' fatalppal ellátott cipőnek egy része foganatosítási példa gyanánt, hossz­metszetben van föltüntetve. A cipőnek (1) fölső része a szokásos módon hozzáerősíttetik a (2) béltalphoz, melyhez ismét az ugyancsak ismert (4) ráma erősíttetik föl. A (2) béltalpnak külső fölületét az (5) vízhatlan masszával borltjuk be, melyre a (6) vékony talplemezt szorítjuk rá; a (6) talplemezhez illesztetnek- a fából ké­szült (7) talpszeletek, valamint az ugyan­csak fából készült (8) sarok is, me-

Next

/
Thumbnails
Contents