70554. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékok, emulziók, szuszpenziók és effélék elgőzölögtetésére, vagy besűrítésére valamint kémiai reakciók keresztűlvitelére

Megjelent li>l7. évi február hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 70554. szám, IV/i. OSZTÁLY Eljárás és berendezés folyadékok, oldatok, emulziók, szuszpenziók és effélék • elgőzölögtetésére vagy besfirítésére, valamint ohémiai reakciók keresztülvitelére. KBAUSE SÁNDOB GYÖBGY MÉBNÖK MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1916 május hó 20-ika. Elsőbbsége 1914 január hó 15-ike. A bizonyos folyadékokban, pl. vérben, vagy tejben foglalt szilárd halmazállapotú testecskék kiválasztása céljából az illető folyadéknak forró levegővel megtöltött tartályban való szét porlasztása már isme­retes. Ennek az eljárásnak azonban az a hát­ránya van, hogy a kezelendő anyag meny­nyiségéhez viszonyítva igen nagy, forró levegővel megtöltött tartályokat igényel, ha eléggé száraz végterméket akarunk kapni. További hátrány az, hogy a szárító hatás a fölmeLegítésniek alávetett edényfa­lak közvetlen közelében erősebb, mint a középső szabad légzónában úgy, hogy egyenlőtlenül száraz végterméket kapunk. Még további, súlyosan érezhető hátrány az, hogy a folyadékból kiváló szilárd hal­mazállapotú testecskék egy része az edény­falakon lerakódik és ott bevonatot alkot, mely károsan hat úgy az általa megtáma­dott falakra, mint az eljárás hatásfokára és az előállítani kívánt termék minősé­gére. » Ugyanerre a célra szolgáló olyan készü­lékek'is ismeretesek már, melyeknél azt a folyadékot, melyből a szilárd halmaz­állapotú testecskék kiválasztaradók,„olyan térben porlasztják el, melyben forró le­vegő száll föl az egész tér szélességét föl­ölelő zárt árambaj?, miközben az a fölya­dékrészecsbék ferdén fölfelé irányúló pá-, lyáját metszi. Ezek a készülékek is nagy szárítóiért igényelnek' a kezelendő anyag mennyiséi géhez viszonyítva és pedig annál inkább, minthogy e tér részei a ferde irányú be­föcskendeziés miatt részben kihasználatla­nul, részbeni kevéssé kihasználva marad­nak. Továbbá ezeknél a készülékeknél is fönnáll az a súlyosan, érezhető, hátrány, hogy a szárítótér falai reájuk tapadó, szi­lárd halmazállapotú testecskékkel vonód­nak be és így kérgesek lesznek. A keze­lendő folyadék ferde irányú beföcsfcende-i zése is elősegíti ezt, mert a ferde irányú be-I föcskendezés a folyadékból kiváló sziíárd | halmazállapotú testecskéket fokozatosan | csökkenő sebességgel a szárítótér falaihoz i viszi. ' j Főleg, hogy az edény, vagy a szántótér falainak kérgessé válásából eredő ezt a

Next

/
Thumbnails
Contents