70522. lajstromszámú szabadalom • Hajtott tányérral és görgővel bíró kollerjárat

Megjelent 1917. évi február hó 19-én. __ MAGY. ^ KIR SZABADALMI jBSff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70522. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Hajtott tányérral és görgővel biró kollerjárat. GAUHE, GOCKEL & CIE. G. M. B. H. CÉG OBERLAHNSTEINBAN. A bejelentés napja 1916 február hó 18-ika. Elsőbbsége 1915 október hó 20-ika. Hajtott tányérral és görgővel bíró kol­lerjáratoifcnál már ajánlották a hajtott tányért központos kíürítőnyílással ellátni, melyet egy tengelyirányban eltolható du­gattyú elzár oly célból, hogy a tányér az üzem megszakítása nélkül kiüríthető le­gyen. A kiürítőcsiuszkának, mely a ten­gelyirányban eltolható dugattyút körül­fogja és helytállóan van elrendezve, ter­mészetesen ferde fenékkel kell ellátva lennie. Ezáltal azonban az a hátrány adó­dik, hogy a záródugattyúnak a tányér ki ü rí tő nyílás áb ól a kiürítőcsuszkáb'a való visszahúzásánál a dugattyú fölső főlülete nem esik össze a kiüritő­csuszka ferde fenekevei, különösen ha a tányér függélyes tengely kö­rül forgattatik. A záródugattyúnak ek­alakú része, mely (ekkor (a kiürítő­csuszkába nyúlik, az őrleménynek a csuszkából való lefolyását gátolja. Hogy ezen hátrányon segítsünk, a jelen találmány értelmében a záródugattyút körülvevő kiürítöcsuszkát egy vízszintes tengely körül forgathatóan szerkesztjük úgy., hogy zárt állapotban a záródugattyú fölületéhez párhuzamosan vagy közel pár­huzamosan fekszik és miután a záródu­gattyút annyira visszahúztuk, hogy főlü­lete a kiürítőcsuszka fenekével összeesik, utóbbi az általa körülvett dugattyúval együtt a kivánt ferde helyzetbe állítható. A Csatolt rajzon a találmány tárgya példaképen csószealakú tányérral fölsze­relt kollerjáratnál van föltüntetve. 'Az 1. ábra az új berendezés függélyes met­szete, míg a 2. ábra egy részletet mutat. (a) a kollerjarat hajtott csészealakú tányérja, melynek központos (c) kiürítő­nyílása a tengelyirányban eltolható (b) dugattyúval elzárható. A (d) kiürítőcsuszka rendesen, vagyis a kollerjárat üzeme köziben az (a) tányér (c) kiürítőnyílás£ alatt vízszintesen fek­szik és fenekén egy (b) dugattyúnak meg­felelő (e) nyílással van ellátva. A (d) csuszka két konzolszerű (h) tar­tóval szilárdan van összekötve és ezekkel együtt az (1) csap körül forgatható. A (h) konzolok az (1) csapnak a (d) csuszkával szemben fekvő oldalán egy (i) ellensúlyt hordanak. A (h) konzolok az (o) emeltyű számára egy (k) forgáscsapot hordanak, mely a (b) záródugattyú (f) rúdjával (g)-nél forgathatóan vam összekötve. Az (o) emeltyű (k) forgáscsapjának a (b) záródugattyúval szemben fekvő oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents