70515. lajstromszámú szabadalom • Bőrhulladékokból összetett cipőtalp és sarokborítás

. Megjelent 1917. évi február hó 19-én. *»" 1 ; !••'> ' "í7 -rTTTT1 —• .' ' >) —:••• ; : : — : — ; " ; : MAGY. KIR. " , ' Mg HIVATAL­SZABADALMI LEÍRÁS 70515. szám. 1 i/b. OSZTÁLY­Bőrhulladékokból összetett cipőtalp- és sarokborítás. DRÉYFU5S VIKTOR KERESKEDŐ LANDAUBAN. A bejelentés napja 1916 március hó 30-ika. A találmány tárgya olcsón beszerezhető cipőtalp- és ,sarökborítás, amely hézag nélkül egymáshoz illesztett bőrhulladékok­ból vanösszetéve és úgy teljes egészében, mint részeibeta is, könnyen újjal pótol­ható. " Hogy a cipőtalp- és sarokkoptatás költ­sége minél kisebb legyen, a találmány szerint az általános borföldolgozásnál ke­letkező derékbőrhulladékok a cipőtalp és sarok teljes beborítására oly módon hasz­náltatnák föl, hogy a borítás egyes részed bármikor könnyen megújíthatók és a be­szerzési ár lehető csökkentése céljából kevéá számú szerszám segélyével előállít­hatók. A találmány szerinti cipőtalp- és sarok­borításnál, amelynek a teljes derékbőrtial­pok és sarkok tartósságával kell bírnia, az alapul szolgáló tulajdonképeni talp és sarok, a vízhatlan zárás biztosítása céljá­ból általában megmarad. Azonban a borí­tás egyes darabjainak külön-külön való fölerősítése helyett előnyösebbnek mutat­kozik a borítás részeit először egy vékony hör- vagy impregnált szövetlapon stb. megerősíteni, amivel már minden további nélkül kész és vízhatlan talpot kapünk, amely önálló egészet képez és ilyen alatk­han hozható forgalomba. A találmánynak a mellékelt rajz 1. áb­ráján föltüntetet| kiviteli alakjánál lehe­tőleg csekély számú csákozó szerszám al­kalmazását és ezáltal a borításnak olcsó, gyári előállithatóságát azzal érjük eí, Eogy a cipőtalp körvonalain belül egy ferdeszögű' négyszöget rajzolunk, amely­nek egyik csúcsa a cipőtalp hegyével esik össze. Ez esetben a talpborítas elülső fe­lének két szélső (b) és (bl) darabja egyenlő alakú és* nagyságú lesz. A négy­szög átellenes párhuzamos oldalainak két vagy több egyenlő részre való osztásával és az osztópontok összekötésével négy, ki­lenc vagy több egyenlő (a, al, a2, a3) stb. négyszöget kapunk, amelyek együttesen a cipőtalp főrészét alkotják és ugyanazon 'közös csákozó szerszámmal állíthatók elő. Minthogy azonban a két belső (c) és (d) csatlakozó darab nem egyenlő, ennélfogva az összes (a, b, c, d) részek számára, ame­lyek együttesen teljes cipőtalpat alkotnak, összesen négy csákozó szerszám szüksé­ges. A sarakborítás a cipő hosszirányában két egyenlő (e) és (el) részre osztatik úgy, hogy ez a két rész egyetlen szerszám se­gélyével előállítható. Hogy bárminő bőrhulladékok értékesít­hetők legyenek, a talpborítás főrészéhez derékszögű négyszög alakú elemeket is

Next

/
Thumbnails
Contents