70488. lajstromszámú szabadalom • Dagasztótábla tésztaosztó- és dagasztógépek számára

Megjelent 1917. évi február hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 70488 szám. X/j. OSZfrÁLY. Dagasztótábla tésztaosztó- és -dagasstó-géRek saáa&ca., BERTRÁM OTTÓ TECHNIKUS S/M HALLFIBEN ÉS KRKMMLLNG . OTTÓ GYÁROS IÍAMMERSLEBEN. A feai^Ufités naw» 1914 októbar hó 29-ike. Elsőhbalfee 1918 október hó 23-ifca. Tésztának tésztaosztó és dagasztó gépen történő dagasztásánál ügyelni kell árraj hogy az egyes tésztád arabok a dagasztó­táblákon a kellő mértékben fogva tartassa­nak: Az ismert dagasztó tábláknál ebből a célból szegek vannak alkalmatva, melyek a tésztadarabokba, behatolnak és ezéket a dagasztás közben megfogják. *Az ilyen s«e­gek alkalmazása azonban nem bizonyult előnyösnek ezért, mert ;a téaztadarabokban bolt helyeket létesítenek, melyek a meg­ítélés után* a tésztadaraboknak többi részé­nél tömöttebbek és a dagasztásnak befeje­zése után is esetleg teljesen kemények maradnak. Ezen hátránynak elkerülése céljából a tAblak akként képeztettek ki, hogy a szegek nem' njaradaak a dagasztásnak egész idő­tartama alatt a tésztadarabokban, hanem már a dagasztásnak befejezése előtt kihú­zatnak a tésztából és visszahúzatnak a dagasztótáblákba úgy, hogy a tésztadara­boknak azon részeiben, melyekbe a szegek behatolva voltak, az osztó és dagasztó szer­kezet működésének ezen utolsó részében a szegek által okozott káros elváltozások megszüntettetoefc. Az ekként kiképezett táblák nagyjában előnyösöknek bizonyultak ugyan, de azzal a hátránnyal bíraakr hogy a szegeknek viaszalrúzása a gépkezelőnek kü­lön tevékenységét igényli, mert a szegek­nek visszahúzását különböző, tésztáknál különböző időpontokban kell végezni úgy, hogy ez a visszahúzás nem mehet végbe önműködően; ezenkívül, hátrányos az iijy tábláknak használata azért is, mert .az.ezé­ken, gyúrt tésztadarabeknak belseje setp teljesen kifogástalan. A találmányt képező tábláknál ezek a hátrányok igen e'gyazerű módon akként vannak elkerülve, hogy a táMékonaz,osztó kések által létesített rekeszek számának megfelelő számú lyuk van kiképezve, melyekbe a tésztadaraboknak egy része behatol és melyekben a tészta a dagasztási műveletnek etvégezbetése céljából szüksé­ges támasztékot talál. Ezen lyukaknak nagy­sága és alakja a dagajsztásnál kifejtett erő­től és az osztó kések által létesített reke­•1 szeknek alakjától függ; hosszúkás alakú tésztadaraboknak gyúrására szolgáló hosszú­kás alakú rekeszek esetében ezen lyukak is hosszúkás alakúak, míg gömbölyű téBzta­darabok esetében hengeresek. A találmányt képező dagasztótáblának további előnyei közül fölemlítendő, hogy a I

Next

/
Thumbnails
Contents