70477. lajstromszámú szabadalom • Kúpkerék és eljárás annak előállítására

megjelent Ü>17. évi február hó 17-én. KIR. HIVATAL 70477. szám. XVl/d. OSETÁLY Kúpkerék és el ját ás. ennek előállítására. AKTIEBOLAGÉT SVENSKA KÜLLAGERFABRIKEN CÉG GOTHENBURGBAN. A bejeléntés napja 1915 jnlius hó 13-ika. Elsőbbsége 1914 december hó 28-ika. Az eddig ismert kúpkerekeknél a fog­liézagot határoló fölületek oly alakkal bírnak, hogy ha ezeket a kerék tengelyé­nek irányában meghosszabbítva képzel­jük, akkor azok egv pontban, nevezete­sen az osztóköp csúcsában, vagy pedig ferde fogazású kerekeknél az osztókúp csúcsától kisebb vagy nagyobb távolság­ban fekvő pontban futnak össze. A fog­hézagok feneke tehát szűkül. Az ily fogakat lehet.ugyan gépen vágni, azonban emellett mindegyik fogjhézag ol­dalait külön-külön kell vágni. A kúpkere­kek vágása ennélfogva a homlokkerekek vágásához képest időlrabló és költséges. A kúpkerekek előállítási költségeinek csökkentésére irányuló kísérletek az elő­állításnál alkalmazott gép tökéletesítésére törekedtek. Eziránybain tényleg éritek is el eredményeket, azonban ezek nem bírnak nagyobb jelentőséggel, hiivel sohasem tudták elkerülni azt, hogy mindegyik fog­h'ézagot kéí munkafolyamatban ¥elljen előállítani. A fönti nehézségeket elkerüljük a ta­lálmány tárgyával, mely szerint a foghé­zagok feneke lényegileg vagy tökéletesen összeesik egy oly kúpfölülettel, amelynek csúcsú nagyobb távolságban fekszik a ke­réktől, mint az osztókúp csúcsa, míg a foghézagok oldalföl ületei a szokásos, el­méletileg helyes alakkal bírnak. Ezen látszólag lényegtelen változtatás folytán, amint ezt az alábbiakban bebizo­nyítjuk, a már régóta keresett lehetőséget érjük el, hogy mindegyik foghézagot egyetlen szerszámmal és egyetlen műve­letben vághassuk. A kúpkerekek előállí­tása ezáltal éppen oly egyszerűvé válik és éppen olv gyorsan végezhető, mint a horniokkerekeké. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája egy úgy­nevezett (1) alkotókereket tüntet föl ol­dalnézetben, ill. alaprajzban, mely ke­mény anyagból áll, továbbá egy (4) kú­pot, melyről föltesszük, hogy képlékeny anyagból áll. Az (1) alkotókerék (2) fo­gakkal van ellátva, melyek háromoldalú piramisok alakjával bírnak, amelyeknek csúcsai egy az alkotókerék tengelyén fekvő (3) pontban találkoznak A (4) . kú­pot kúpkerék-munkadairabnak képzelhet­jük, melynek csúcsa azon pontban fek­szik, amelyben az alkotókerók fogad ösz­szefutnak. Ha a kúpot nyomós alatt gör­dítjük végig' az alkotókeréken, úgy a (2)

Next

/
Thumbnails
Contents