70462. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés különféle anyagok száraz desztillálására vagy hevítésére

Megjelent 1917. évi február hó lO-ón. • • »< (' MAGY. .... . KIR. .. SZABADALMI HIVATAL - < \ '' • «V',-í ; "<„••- . • Q> > \ -ti. ' V I.. SZABADALMI 70462. sssáru. iv,i. OSZTÁLY. , Eljárás és berendelés különféle anyagok száraz desztillálására vagy hevítésére. SINGER B. ARTHUR ÉS HARSÁN.YI DEZSŐ MÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A bejelenten napja 1908 február hó 7-ike. Különféle anyagoknak száraz desztillá­ció céljából vagy egyéb célokból eszkö­zölt hevítésénél alkalmazott berendezések (függélyes vagy fekvő retorták, áknake­mencék stb.) üzeménél az a hátrányos körülmény mutatkozik, hogy egyrészt a kezelendő anyago-k, valamint az azokat körülvevp gáz- vagy gőzréteg rendkívül rossz melegvezető képessége, másrészt az említett készülékeknél a nagyüzemben el­kerülhetlen nagy anyagrétegvastagság kö­vetkeztében a készülékbe való hőbevetés rendkívül tökéletlen, azaz-a fütőfölület-és időegységenként a készülékbe bevezet­hető melegmennyiség és ennélfogva a ké­szülék teljesítőképessége aránytalanul cse­kély. Az ezen körülményből folyó további hátrányok a fűtőanyag rossz kihasználása és a kezelendő anyag egyenlőtlen fölme­legedése. A készülékek méreteinek növe­lésénél (nagyüzem céljából) ez a hátrány még növekszik, minélfogva a Hőbe vezetés növelése céljából túlmagas hőfok alkal­mazása válik szükséglessé, ami többek közt a retorta stb. anyagára bír káros befo­lyással. Mindamellett a készülékek mére­teit bizonyos határon iúl fokozni a hőbe­vezetés rosszabbodása miatt egyáltalán m " lehetetlen, aminek az a következménye, hogy nagyobb üzemnél számos apró ké­j szüléket kell alkalmazni, ami ismét nagy befektetési tökét és nagy kezelési költsé­get igényel. Ezen hátrányok megszüntetésére már számos kisérlet tétetett, melyek többnyire az anyag rétegvastagságának csökkenté­sét célozták, melyek azonban a kívánt, eredményre iíem vezetitek. A rétegvastag­ság csökkentésével a hőbevezeités. javult ugyan, de a készülékek méretei még sem voltak növelhetők, mert a rétegvastagság a készülék méreteivel együtt növe'kedctt. Más efféle készülékeknél, melyeik szaka­datlan üzemre voltak berendezve, a vé­kony réteg az anyag gyakori megakadá­sára vezetett, ami a készülékek zavarta- , lan működését akadályozta. Á jelen találmány tárgyát egy .oly eljá­rás és berendezés képezi, melynél mind­ezen hátrányok meg vannak szüntetve és mellyel a lehető legjobb hőbevezetés mel­lett rendkívül nagy teljesítőképesség- ér­hető el anélkül, hogy az anyag egyenlőt­lenül hevíttetnék föl és anélkül, hogy az anyag némely része — ami bizonyos fajta processzusoknál kiváló fontossággal bír

Next

/
Thumbnails
Contents