70460. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilárd tárgyaknak nitridekből való előállítására

egy részét alkalmazzuk öxyd vágy efféle alakjában, mely részt a nitridItözöty.''' egyenletesen elosztjuk,és melynek meny-* nyisége elegendő arra, hogy zsugorodás*,; vagy megöml és folytán az egészlíek kellő szilárdságot kölcsönözzön.. Ez különöséíijf a bórratrogénnéi szükséges, minthogy a bprtrioxyd mar korán megömlik' és igy tiszta bórtrioxydBól csak nehezen és las­san lehet bórnitrogéntestet előállítani. Kü­lönösen egyenletesen elosztott oxydmasz­szát kapunk, *ha ezt a kiindulási anyag, a iiszta nitrid részleges oxydációja által, pl. szerves kötőanyag kiégetése segélyével ál­lítjuk elő. Ily módon természótesen nilri­deknek más testekkel, pl. fémekkel, mint wolframmal való elegyeiből álló tekéiket is készíthetünk,* amennyiben ezenMj&y^ij gokat a kiindulási anyaghoz, pl. az oxyd­hoz keverjük. Egy testnek b«órnitrogénből való . előállítása pl. következőképeni vé­gezhető:, Finomra őrölt bórnítrogénből elegendő mennyiségű szerves kötőanyag­gal alakítható masszát készítünk és ezt mindaddig nedvesen kezeljük, míg csak elegendő mennyiségű bórsav képződött. Lehet kezdettől fogva nem túlságos men­nyiségű bórsavat is hozzáadni. A forma­darabot szárítás után oxydáló légkörben szerves kötőanyagától megszabadítjuk, mimellett a bórsav a bórnitrogénrészecs­kéket összetapasztja. Ezután a formada­rabot ammóniaáramban lassan hevítjük, ami által lassanként bórnitrogéntest kép­ződik. Hogy ezt a testet még tömörebbé tegyük, lehet azt bórglicerinnel vagy meg­ömlesztett bórtrioxyddal itatni és újból kiégetni; ilv módon rendkívül tömör tes­teket kapunk. • * ' Az így kapott testek mindazon célokra alkalmasak, melyek nagy hőmérsékletet igényelnek és melyeknél redukáló légkör ' uralkodik, mert a leírt módon kezelt bór­nitrogén csak 2000, -on fölül disiszociál és még hidrogénáramban is csak ezen hő­mérsékleten fölül szublimál, míg lűzálló­sága ammónia- és nitrogénáramban még tovább, utóbbi esetben 3000°-ig terjed*. Ez az anyag-tehát mint kemenceanyag hasz­nálva minden eddig ismert anyagot fölül­múl, itteW* még a legnagyobb hőfoknál is '^elektromosan szigetel és hőmérsékletin­nágy jelentőségű ezen anyagnak ömlesz­tőtégelyekhez való alkalmazása is, mert az ar^igc^caí! még forrásbajj lévő alkáli­fémek.kerft bífefolyásoljá'k. > , Titánnitridből a testeket analóg módon állítjuk elő,- amennyiben egy égetett vagy megömlesztett oxydot a legfinomabbra megőrölünk., azt szerves . kötőanyaggal formáljuk és oxydáló tűzben vagy közvet­lenül ammóniában kiégetjük. Emellett az oxyd először is zsugorodik és csak azután alakul át nitriddé. Ha a nitridet fémmel, , pl. wojfrámmal akarjuk elegyíteni, ak­kor a fémet a oxydhoz keverjük és az egészet ammóniában égetjük. < SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás végső állapotukban nitridek­böl álló összefüggő testek előállítá­sára, azáltal jellemezve, hogy minde­nekelőtt zsugorítás és égetés áltál szi­lárdítható, Hátrálható anyagokból az előállítandó test végső alakjával biró testet formálunk, ezt kiégetjük és vé­gül nitriddé-alakítjuk át. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítása alakja, azáltal jellemezve, hogy a zsugorítás és égetés által szilárdítható anyagokként oxydokat alkalmazunk. 3. Az 1. vagy 2. igényben védett eljárás fóganatosítási. alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a zsugorítás és égetés ál­tal szilárdítható anyagokként az elő­állítandó nitridekben előforduló fé­meket választjuk. '1. Áz l-r-3. igényben védett eljárás foga- ' natosítási alakja, azáltal jellemezve, fiogy a testnek csak az összetartás el­éréséhez elegendő' részét formáljuk égetés é«i zsugorítás által szilárdítható anyagokból. 5. Az 1—4. igényben védett eljárás foga­natosítani alakja, ,azáltal' jellemezve,

Next

/
Thumbnails
Contents