70441. lajstromszámú szabadalom • Lemezrostély szilárd égőanyagokhoz

• r;Jh itirwö;! S'i h Jflegtelff"1 WT*. évi február hft IQ-éu. MMiY. (fifíi . fniVxib , 'NÍ ÍM <OÍSOI "•> SZABADALMI • .)!rn: .;,;>!.:!.!• •:: 70441. szám. II c OSZTÁLY. ~T T Lemezrostély szilárd égőanyagokhoz. DOLINSKI WLADIMIR MÉRNöfc TRZYNIETZBEN. A bejelentés napja 1915 június hó 17-ike. Elsőbbsége 1914 junius hó 17-ike. r A találmány tárgya lemezrostélyra vo­natkozik szilárd égőanyagok részére, melynél a lemezek és lemeztartók olykép vannak egymással összekötve, hogy egy­részt egy egész testet képeznek, másrészt pedig az üzem közben természetszerűleg föllépő váltakozó hőmérsékletek befo­lyása alatt egymástól függetlenül egymás közti helyzetük megtartása mellett kiter­jedhetnek. Azonkívül a rostélyfölület a le­mezek különleges alakítása (fölülnézet­ben) folytán olykép van alkotva, hogy tisztítása bármily irányban a hosszten­gelyhez képest lehetséges anélkül, hogy'a sorszám a lemezek légnyílásali között megakadna. E célból a lemeztartó öntött vagy hen­gerelt és hosszhoronnyal vagv effélével ellátott, tetszésszerinti hosszal biró idorn­rádból áll, melynek egyik vége szilárd, másik vége rugalmas, vagy pedig mind­két vége rugalmas zárórésszel bír. A záró­résznek vagy részeknek rugalmasság;! folytán a sűrűn egymáshoz csatlakozó le­mezek egymásnak, tömítve szoríttatnak, miáltal helyzetük egymáshoz képest és egymás alatt állandóan biztosíttatik. Ezen tulajdonságnál fogva a lemezrostély egy darabból előállított rácsrostóly módjára viselkedik anélkül, hogy annak hátrá­nyaival bírna, dacára annak, hogy egyes kjicserélhető és egymástól függetlenül ki­terjedő tagokból áll. Mellékelt rajz 1—7. ábráján a találmány szerinti ros­tély egy példaképem foganatosítási alak­jának oldalnézete, felülnézete, keresztmet­szete és azonkívül egyes részletek vannak föltüntetve. Az (a) lemeztarfo (c) hosszhornya a (b) lemezek (4. vagy 5. ábra) (d) szemöl­csének fölvételére szolgál. Az (a) lemez­tartó szilárd zárórésze (e)-vel, rugalmas zárórésze (f)-vel van jelölve.- AT ru­galmas zárórész például (f) acélrúgó­ból (1. és 6. ábra) áll, mely (g) csap, (gl) alátétlemez és (ö2) sasszög révén az (a) lemeztartóra van erősítve. Az acélból, öntött acélból vagy öntött vas­ból készült, ékalakú és egy légnyílás ki­képzése céljából (i) ütközőkkel ellátott (b) lemezek (4., 5. és 7. ábra) az (a) le­rraeztartó fölső alakjának megfelelő (h) vájattal és a (c) horonyba illő (d) sze­mölccsel van ellátva. A lemezek fölülné­zetben parabolikus alakkal bírnak, miál­tal ily lemezekből alkotott rositélyfölület

Next

/
Thumbnails
Contents