70418. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tálszerű süteménydarabok előállítására

Megjelent 1917. év! február hő 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS 70418* szám. XIj. OSZTÁLY. Eljárás tálszerft 'süteménydarabok előállítására. WOLFF WILHELM TEALEPÉNYGYÁROS CREFELD-BOCHUMBAN. A bejelentés napja 1916 január hó 21-ike. A találmány tárgya eljárás tálszerű sü­teménydarabok előállítására kiihengerelt tésztadarabból. A találmány abban áll, hogy a tészta­darabot kerülete mentén csatornával el­látott sütőminta fölött a csatorna külső ke­rülete mentén ható lyukasztó segélyével lyukasztjuk vagy már így lyukasztva a sütőmintára helyezzük úgy, hogy a csa­torna külső kerülete mentén elosztott tészta akképen esik a sütőforma csatorná­jába, hogy a függőleges vagy tetszőleges bajlású csatornafalhoz simul, miáltal sü­tés után a sütőmintában tálszerű süte­niénydarabot kapunk. A találmány tárgyát tevő eljárás foga­natosításiára szolgáló berendezés egy kivi­teli alakja a mellékelt rajzon példaképen vázlatosan van föltüntetve. Az 1. ábrában keresztmetszetben és. a '2. ábrában fölülnézetben ábijázolt, pél­dául körgyürűalakú (b) csatornával ellá­tott (a) sütőminta fölé a lehengerelt (d) tésztadarabot helyezzük, mire alkalmas (e) lyukasztó segélyével, amely a (b) csa­torna külső kerületén az (f) él mentén hat, a (d) tészitadarabot a (b) csatorna (f) éle mentén elosztjuk. A tészt&darabnák a (b) csatorna fölött fekvő része ennekfoly­tán a (b) csatornába esik és a (b) csa­tomai belső (c) falához simul úgy, hogy ify módon az később a süteménydarab tálfalát képezi. Az ily módon az (a) sütő­mintába mintázott tésztadarab ezután kö­vetkező sütésénél egyetlen minta segélyé­vel egyszerű módon tálszerű süteményda­rab állítható elő. A (b) csatorna természetesen a föltün­tetett körgyűrüalak helyett tetszőleges más alakban és nagyságban készülhet; hasonló­képen tetszés szerint alkalmas módon változtatható a (b) csatorna belső (c) fa­lának hajlása ügy, hogy a találmány tár­gyát tevő eljárás segélyével mindenféle és különböző nagyságú tányérszerű süte­ménydarabok állíthatók elő. Szükség ese­tén tetszőleges számú (a) sütőminta elő­nyösen egyesíthető, amint az például a 3. ábrában fölülnézetben van föltüntetve. A tésztadarabokat az (á) sütőmintától függetlenül a sütőmintában kiképezett csatorna külső kerületének megfelelően készre lyukasztható és alkalmas módon akképen vezethető a sütőmintához, hogyt a tészta pereme minden további művelet nélkül a (b) csatornába fekszik és a sütő­minta belső (c) falához simul.

Next

/
Thumbnails
Contents