70415. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a municiógyártási üzem egyszerűsítésére

Mejdelent 1917. évi február bó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70415. szám. XIX/c. OSZTÁLY. * Eljárás a municiógyártási üzem egyszerűsítésére. DEUTSCHE WAFFEN- UND MUNITIONSFABRIKEN CÉG KARLSRUHEBEN: A bejelentés napja 1915 szeptember hó 3-ika. Elsőbbsége 1915 február hó 20-ika. A municiögyárakban a munkadarabo­kat egymásután a munkagépek egész so­rán kell keresztülvezetni és mindezen gé­peket, amennyiben nem kézzel történt a táplálás, oly szerkezetekkel kellett fölsze­relni,, amelyek a munkadarabokat egyen­irányitották úgy, hogy ezek mindig azo­nos helyzetben kerüljenek a gép munka­helyére. A jelen találmány célját ezen művelet megegysizerüsítése képezi, amit > azzal érünk el, hogy ha egyszer a munkadáira­bok egyenirányítása megtörtént, a to­vábbi egy enirá nyitások megtakaríthatók legyenek. Ezen célból az üzemeljárást alapvetően megváltoztatjuk. Eddig ugyanis n munkadarabokat a legtöbb gépnél válo­gatás nélkül egy táplálótartályba dobták, amelyből egy egyenirányítószerkezet köz­vetítésével! kerültek a munkagépbe és ez utóbbiból egyszerűen egv ládába vagy más gyiijtőtartályba hullottak be, amelynek segélyével ismét a legközelebbi gép táp­lalótartályába dobattak. A jelen találmány szerint azonban a valamely gép munka­helyéhez már egyszer egyenirányitva táp­lált munkadarabokat egyenirányitott állar pótban megtartjuk és ezen állapotban, ve­zetjük át a legközelebbi gépbe. A munka­darabok tehát többé nem dobatnak le egyt'-zerűen egy gyiijtőtartályba, hanem maga a gép által egyenirányitott helyzet­ben egy tetszőleges szállítóiszerkezetbe hie­lyezTetnek be, amelynek segélyével ezen állapotban vezethetők át a legközelebbi gtpbe. Már ismeretesek' ugyan szerkeze­tek, amelyek arra szolgáltak, hogy a mun­kadarabokat sorokban vezették az egyik munkahelyről a másikra, pl. az ú. n. töltődeszkák. Emellett azonban a munka­darabokat először egyszer egyenként kéz­zel vagy az ismert egyenirányitószerkeze­tek alkalmazásával kellett behelyezni, még pedig" VE^JV külön készülékekben, vagy pe­dig a kívánt munkafolyamatok végzésére szölgáló gépek elején. Ellenben eddig nem volt ismeretes az, hogy egy munkagépben a munka elvégzése után a munkadarabok egyenirányitott állapotban helyeztetnek egy szállítószierkezetbe úgy, hogy ezen száilítószerkezet segélyével egyenirányi­tott állapotban, úgyszólván folytonos lánc módjára szállíttatnak a legközelebbi gé­pekhez, amelyekben ismét tetszés szerint egyenként vagy csoportosan munkáltat­nak meg. Az ezen eljárásnál alkalmazandó szái­lítószerkezet különféle lehet. legköze-

Next

/
Thumbnails
Contents