70413. lajstromszámú szabadalom • Drótlövő

Megjelent 1917. évi február lió 7-én. MAGY. KIR flBH ' SZABADALMI fBg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS v i 70413. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Drótlövő. v URBÁN ZOLTÁN A CS. ÉS K. 44. GYALOGEZRED ZÁSZLÓSA ÚJPESTEN. A bejelentés*napja 1915 szeptember hó Il ike. A drótakadályok drótjainak keresztül­lövésére szolgáló eddig ismert berendezé­sek, az úgynevezett drótlövők'egy, mellső részéri több, a keresztüllövendő, drót ágya­zására szolgáló csipkeszierü kivágással el­látott, a bajonettpenge tövén és közvet­lenül a bajonett hárító vasának gyűrűjén megerősített hüvelyből állanak. Már a bajonetten való megerősítése is ezeknek a drótlövőknek, önmagában véve azzal a nagy hátránnyal jár, hogy ezek a drót­lövők bajonett nélkül egyáltalában nem Használhatók. További hátránya enniek a bajonetten és a bajonett hárító vasának gyűrűjén való megerősítésnek, hogy a ke­resztüllövendő drót túlközel jut a fegy­vercső torkolatához ós hogy a lövedék már eléri azt, mielőtt elhagyná a fegyver­csövet. Minden, részben még a fegyver­csőben lévő lövedékre hirtelen Ható ellen­állás azonban tudvalevőleg a fegyvercső defektusait okozza. A drótlövőnek a fegy­vercső-torkolathoz közel való elrendezése és a bajonetten való megerősítése a lőpor­gázok szabad eltávozását is gátolja úgy, hogy ezek gyakran szétszakítják a drótot ágyazó hüvelyt és a bajoneftneE gyakran a fegyvercsőről való lelövését, illetőleg lerepülését is okozzák. A drótlövő hüve­lyének mellső szélén több csápkeszerü bevágás elrendezése végül még azzal a hátránnyal jár, hogy a keresztüllövendő drót nem ágyazódik mindig a fegyvercső hossztengelyét metsző helyzetbe és így a lövedék azt esetleg egyáltalában nem ta­lálja, tehát nem is lövi keresztül. A jelen találmány tárgya mar most olyan drótlövő, melynél mindezen hátrá­nyok teljesen meg vannak szüntetve az­által. hogy ez a drófíiövő a találmány ér­teimébén kettős villa alakjában van ki­képezve, mely alkalmas szorítóhüvely se­gélyével a bajonettől függetlenül dugható föl bárminő fegyvercső végére és miely ezen szorítóhüvely elforgatásával a cél­gömbön zajonettzárszerüen rögzíthető a lövés irányában, miközben a keresztül­lövendő drótot két helyen megfogva biz­tossan ágyazza azt a lövedék pályájában és oly messze a fegyvercső torkolatától, i hogy á lövedék egyrészt biztosan keresz­tül kell hogy lőjje a drótot és másrészt a drótot csak akkor találja, ha már tel­jesen elhagyta a fegyvercsöveT úgy, hogy a fegyvercsőre semminemű visszahatás be nem következhetík. A kettős villát a

Next

/
Thumbnails
Contents