70378. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú lábbeli

Megjelent 1917. évi január hó 29-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 70B78. szám. i/b. OSZTÁLY. Fatalpú lábbeli. ifj. fazekas antal ügynök szentesen. A bejelentés napja 1916 március hó 13-ika. A jelen találmányt fatalpú lábbeli képezi, mely az eddig ismert ily lábbelikkel szem­bén azáltal tűnik ki, hogy míg az utóbbiak­nál ezeknek fölső része szögezós útján van a fatalphoz erősítve, addig a találmányt képező lábbelinél ennek fölső része akként van a fatalphoz hozzá varrva, hogy a varrási fonál nem a talpnak járó fölületén fekszik és így nincs kopásnak alávetve. Ezen alapvető Ijülönbség a fatalpnak csak oly speciális kiképzésével érhető el, mely az ekképen kiképezett fatalpat az eddig ismert fatalpaktól lényegesen megkülönböz­teti. A találmányt képező lábbeli maga ezéukívül természetesen mindazon előnyö­ket mutatja, melyekkel a varrt lábbelik a szögezett lábbelikkel szemben bírnak. A mellékelt rajzban a találmányt képező lábbeli égy papucs alakjában való fogana­tosításában példaképen van föltiintetve. Az 1. ábra a papucs egy darab fából készült talpának fölülnézete. A 2. ábra hossznézete. A 3. ábra a kész papucsnak hossznézete. A 4. ábra metszet a 3. ábrának 4—4 vo­nala szerint a talpnak egy másik fogana­tosítási alakjánál. A papucs talpa az oldalfölületén körül­futó (1) horonnyal van ellátva (2, ábra), melynek fölső falában, a talp kerülete men­tén, a talp szélétől bizonyos távolságban a (2) lyukakból^ álló lyuksor van elrendezve (1. ábra). A papucsnak (3) fölső része (3. ábra) már most akként varratik föl a talpra, hogy ezen fölső résznek a varraton túl a papucs belseje felé eső darabja szegély gyanánt fekszik a talpnak fölületére, ahol az a (4) betéttel lefödetik, mely ismert módon pl. ragasztással erősíttetik a talpra. A varrás a lyukaknak kölönös elhelye­zése következtében görbe tűvel történik. A 4. ábrában föltüntetett foganat osítási alaknál a fönnebb említett szegély elhelye­zésére a talp kerülete mentén az (5) fok van kiképezve, melynek' magassága olyan, hogy a papucs (3) fölső részének ráhelye­zett szegélye a talp magasabb (6) részével színeijen. A találmányt képező lábbeli természete­sen a részletek tekintetében sokféleképen módosítható anélkül, hogy a találmány lé­nyege változást szenvedne. így pl. a var­rási lyukak vagy merőlegesen lehetnek átve­zetve a talp kerületi hornyának fölső falán vagy bizonyos, a derékszögtől eltérő szög alatt. A láCbeli fölső részének anyaga is tetszőleges lehet (bőr, vászon, selyem stb.).

Next

/
Thumbnails
Contents