70371. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú cipő

' 1 Ví Megjelent l»l7«,évi jgnw&r hó29-én. magy szabadalmi ÉJR­HIVATAL Hl •W il ivr » • irrnt. 70371. szám. I/b. OSZTÁLY. . MI)' IV IC Fatalpú cipő. •:.1 • u­. turul cipőgyár részvénytársaság cég temésvárott. A bejelentés napja 1916 március hó 3-ika. A jelen találmány tárgya fatalpú cipő, mely az eddigelé használt vagy javasolt fatalpú cipőkkel szemben azáltal tűnik ki, hogy teljesen rugalmas járást biztosít. Hogy a fatalpú cipő a kényesebb közön­ség igényeit is kielégíthesse, ezen cipőnek, illetve fatalpának a fa természetéből foiyő merevségét kell kiküszöbölni. Javasoltak már ezen célból a talp haránt­irányában haladó, egymás mellé helyezett lécekből álló fatalpakat, de 'ezek nem vál­hattak be, mert hátrányuk nyilvánvaló. El­tekintve attól', hogy a léceket össze kellett egymással kapcsolni, ami tetemes munká­val járt és szerkezeti nehézségeket is oko­zott, a'talp merevségét csak elenyésző cse­kély mértékben szüntették meg; emellett a fatalp nem is volt vízhatlan, mert a víz az egyes lécek között könnyen átszivárogha­tott. Ez a hátrány idővel természetesen még' fokozódott úgy, hogy a fatalp csak­hamar teljesen használhatatlanná vált. . A jelen találmány tárgya már most oly qipő, melynek fatalpa a bütyökrészben ha­rántirányban meg van osztva, ahol is a két rész, mely szomszédos szegélyével csukló­részek módjára egymásba van illesztve, az ütközési él körül egymáshoz képest rugal­masan elforgatható. Ezt a találmány tár­gyának célszerű foganatosítási alakjánál végeikkel a fatalp egy-egy részéhez erősí­tett, a talpba' sülyesztett egy Vagy több csavarrugóval érjük el, ahol is a rugókát föl­vevő talpkivágások lefödéséről ,is gondos­kodunk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját szemlél­teti. Az1 _ 1. ábra a cipő oldalnézete. A 2. ábra alulnézet. Az (1) cipő fatalpa a bütyökrészben -ketté van osztva, ahol is a (2, 8) talprészék a (9) ívelt fölület mentén csukló részek módjára illeszkednek egymásba. A két talp­rész az illeszkedési helytől kétoldalt elren­dezett égy vag^r több (a rajzban két) kivá­gással van ellátva, melyekben (4) csavar­rugók vannak elrendezve. Ezen rugók végei rögzítőszervekkel, pl. (5, 6) csavarokkal vafti nak a (2, 3) talprészekhez erősítve^ A (4) csavarrugókat fölvevő kivágások vékony (7) bádoglemezekkel vannak lefödve víz, szenny stb. behatolásának meggátlására. 'Az előadottakból minden bővebb magya­rázat nélkül kitűnik, hogy ste ismertetett fatalp éppen olyan rugalmas járást biítwft, mint a bőrtalpú cipők, mert • járásnál, ami­kor a test a (2) talprészre nehezedik, a ta,lp

Next

/
Thumbnails
Contents