70365. lajstromszámú szabadalom • Készülék gabona, liszt és hasonló anyagok gyors megvizsgálására

megjelent 1917. évi január hó 39-én. MAGY. gjgj KIR szabadalmi jbd hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 70865. szám. VII/f. ÓSZTÁLY. Készülék gabona, liszt és hasonló anyagok gyors megvizsgálására. KORÁNT RICHÁRD KERESKEDŐ BERLIN-WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1916 január hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát képező ké­szülék a szemes vagy lisztes anyagok és hasonlók víztartalmának analytikai meg­határozására eddig ismertté vált módsze­rek tökéletesítését célozza.. Eddig e célra szárítószekrényeket és ezekkel kapcsolat­ban rúdmérlegeket alkalmaztak, mimel­lett a szárítószekrényekben fölhevített próbák súlyveszteségét előzetes és utóla­gos lemérés által állapították meg és ebből a súlycsöíkkenési százalékot kiszámították. A próbákat azonban a szárítószekrényben a hőmérséklet és időtartam legpontosabb megfigyelése mellett kellett kezelni. Ha a szekrényben több próba hevíttetett egy­idejűleg, akkor a hevítés tartama alatt a próbákkal helycserét kellett végezni, hogy a túlhevítős egy bizonyos helyen elkerül­hető legyen. Mihelyt az előírt hevítési idő eltelt, a fűtést beszüntették és a megszárí­tott próbákat a mérlegen lemérték. Az ily módon előálló időveszteség folytán azon­ban a próbáik ismét nedvességet vettek föl a levegőből és pedig annál nagyobb mértékben, manói gyakorlatlanabb volt a mérő személy a gyors mérlegelésben. Könnyen belátható, hogy az összes szárí­tási és egyéb műveletek végrehajtására gyakorlott szakembernek nem okozott ugyan nehézségeiket, azonban a nem szak­emberek (molnárok, gabonakereskedők stb.) nem rendelkeztek eddig olyan gya­korlati és olcsó készülékkel, amellyel a gyakorlatlan kezelésből származó hibák elkerülhetők lennének. A másféle anyagokkal kapcsolatban használt szárítóberendezések szintén se­gíthetnek az említett hátrányokon, mivel a gabona és efféle szárítása, főként pedig gyors szárítása egészen más előföltétele­ket. kíván meg. Itt a próbaanyagból csak a víztartalmat keli gyorsan kiszárítani, azonban kezességet kell kapnunk arról is. hogy a gyors szárításhoz szükséges in­tenzív hő folytán csak a víz, más alkat­részek pedig nem távoztak el. Mindezen hátrányokat megszünteti a je­len találmány szerinti készülék, amelynek egy kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve. A készülék hengerés (a) szárítószek­rénye a (b) ajtóval zárható el. A szekrény alkalmas szellőztetése és a (c) fűtőlámpa kellő megválasztása által elérhetjük, hogy a szekrény belső terének a szükséges leg­magasabb hőfok fölé való hevítése nem következhetik be, minek folytán a hőmérő állandó megfigyelésére nincs szükség.

Next

/
Thumbnails
Contents